Nieuwe Omgevingsvisie en stikstofdossier bepalen agenda

Gepubliceerd op 26 november 2019

De voorbereiding van de nieuwe Omgevingsvisie en het stikstofdossier bepaalden de agenda van 14 november 2019. Tijdens dit bestuurlijk overleg is gesproken over hoe de ontwikkelde strategie voor de lange termijn kan bijdragen aan de herziening van de Omgevingsvisie. Het stikstofdossier was uiteraard ook gespreksonderwerp. De provincie gaf een heldere toelichting op de werkwijze om te komen tot de wijziging van de beleidsregels en gaf alvast een inkijkje in de gebiedsgerichte aanpak. Tot slot stonden de partners ook nog even stil bij de zorgen van een groep Twentse boeren over de koers van FrieslandCampina.

Van strategie ontwikkeling landelijk gebied (SOLG) naar Omgevingsvisie

Vier extreme perspectieven

De partners oriënteren zich op de vraag hoe SOLG kan bijdragen aan de herziening van de provinciale Omgevingsvisie en de gebiedsgerichte aanpak. Het bestuurlijk overleg kan daarbij een signalerende, meedenkende en adviserende rol vervullen. Maar hoe kan de SOLG aanpak bijdragen aan de gebiedsgerichte aanpak? Het antwoord op die vraag willen de partners uitwerken voor een concreet gebied, waarbij de keuze valt op het Vechtdal. Hiervoor is het nodig de opgaven integraal in beeld te brengen, zodat de hieruit voortvloeiende dilemma’s zichtbaar worden. Het gesprek zal dan plaatsvinden over de te maken bestuurlijke keuzes en oplossingsrichtingen. Daarbij willen de partners ook kijken vanuit het perspectief van de agrarisch ondernemer als één van de belangrijkste beheerders van het gebied. Welke opties en handelingsperspectieven ziet hij?

Het doel van deze exercitie is niet om oplossingen voor een gebied aan te reiken, maar om dilemma’s en mogelijke oplossingsrichtingen te verkennen. In samenspraak met de provincie zal dit onderwerp worden voorbereid voor de volgende vergadering.

Aanpak wijziging beleidsregels stikstof

In een aantal sessies heeft de provincie alle relevante partijen uitgenodigd om mee te denken over aanpassing van de beleidsregels. Daar is volop gebruik van gemaakt en dat heeft veel waardevolle informatie opgeleverd. Als gevolg van de beleidsregels treden er een aantal ongewenste effecten op die correctie vragen. Dat moet gebeuren in IPO-verband. De gesprekken hierover lopen nog. Rijk en IPO hebben uitgesproken dat er uiterlijk 1 december afspraken zijn over de nieuwe beleidsregels.

De SWB-partijen spreken hun waardering uit over de provinciale aanpak en de wijze waarop zij bij de beleidsregels zijn betrokken.

Hoe integraal kan een gebiedsgerichte aanpak voor stikstof zijn?

Natura 2000-gebied met omgeving

Het stikstofvraagstuk vergt een gebiedsgerichte aanpak. Het gaat evenwel niet alleen om stikstof; er zijn meer opgaven die in de gebieden zullen landen. Een integrale aanpak is wenselijk maar hieraan moet je wel kaders stellen: hoe integraal moet de integrale aanpak zijn? Kan die per gebied verschillen? De provincie heeft de eerste contouren van een plan van aanpak geschetst. Zij wil samen met haar partners deze aanpak verkennen.

De SWB-partijen willen hier graag bij betrokken blijven, al zal de rol per partij kunnen verschillen. De overeengekomen gebiedsexercitie voor het Vechtdal (in het kader van de herziening van de Omgevingsvisie) kan hiervoor bruikbare informatie opleveren.

Zo gaan wij niet met elkaar om!

Aan het eind van de vergadering op 14 november kwam aan de orde of iemand het bericht in RTV-Oost kan duiden van een groep bezorgde boeren uit Twente over de koers van FrieslandCampina. Het bericht trekt de aandacht met de kop dat Hester Maij weg moet. Samen werkt beter wijst deze op de persoon gerichte benadering van de bezorgde boeren unaniem af. In Overijssel zoeken wij de samenwerking, dat brengt ons verder.