Vitens nieuwe partner Samen werkt beter

Gepubliceerd op 17 juni 2019

Donderdag 23 mei 2019 was het bestuurlijk overleg te gast bij de productielocatie Wierden van het drinkwaterbedrijf Vitens. De heer Korten (Strategisch Omgevingsmanager Vitens) gaf een toelichting op de organisatie en werkwijze van het drinkwaterbedrijf.

De vraag naar drinkwater stijgt en de prognose is dat deze trend zich voortzet. Zeker in een droog jaar als 2018 levert dit spanning op met de vergunde wincapaciteit. Mede daarom is Vitens actief met voorlichting over verantwoord om gaan met drinkwater, maar gedragsverandering is heel moeilijk te realiseren.

Winning van drinkwater vergt afweging van belangen

Bij winning van drinkwater probeert Vitens de effecten op de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Dit vergt een integrale belangenafweging, waarbij de opgave is een balans te vinden tussen zowel de belangen van de landbouw, natuur als de winning van drinkwater. Voor de Natura 2000-gebieden is extra aandacht nodig voor de natuurbelangen. Mede daarom is bij de winning Wierden een puttenveld verplaatst. Uitgangspunt is om schade te voorkomen en als dit niet kan schade te vergoeden. Dit laatste gebeurt met inzet van een onafhankelijke adviescommissie schade grondwater.

Vitens zoekt ook naar alternatieven om water te winnen, zoals winning op grotere diepte, maar onderzoekt bijvoorbeeld ook de technische mogelijkheden voor meer hergebruik van spoelwater om daarmee water te besparen. Ook wordt er aan gedacht om de waterkwaliteit meer te koppelen aan het gebruiksdoel, zodat hoogwaardig (drink-)water niet meer voor laagwaardige toepassingen nodig is.

Een mogelijk gezamenlijk aandachtspunt voor de toekomst is de uitvoering van het 6e actieprogramma nitraat. Vitens werkt hierin nauw samen met provincie en LTO in projecten als Boeren voor Drinkwater om de nitraatbelasting bij een aantal winningen te beperken. Hier worden door de agrariërs die meedoen hele mooie resultaten behaald.