Scenario's toekomst landelijk gebied

Gepubliceerd op 28 mei 2019

systeeminnovaties

In het landelijk gebied komen veel beleidsthema’s samen. Op alle thema’s is verdere verduurzaming nodig om op de lange termijn doelen te halen. Om het landelijk gebied van Overijssel richting 2050 verder te verduurzamen, moet provincie Overijssel oplossingen vinden voor samenhangende opgaven. Dat kan niet met het huidige beleid. Er zijn innovaties nodig op het gebied van:

  • Klimaat & Energie
  • Natuur, Biodiversiteit & Waterkwaliteit
  • Landbouw & Voedsel (circulaire economie)

Daarbij is een integrale aanpak en samenwerking tussen partners binnen de clusters van Overheid, Onderwijs en Onderzoek, Ondernemers en (maatschappelijke) Organisaties van belang.

Vanuit de Strategie Ontwikkeling Landelijk Gebied (SOLG) zijn vier toekomstperspectieven uitgewerkt. Deze scenario’s geven inzicht hoe Overijssel er in 2050 uit kan zien bij verschillende invullingen van de samenhangende opgaven. Bij ieder scenario horen beleidskeuzes voor de overheid die weer worden doorvertaald naar eigen handelingsopties per doelscenario.

Klik op onderstaande weergaven voor een korte introductie:

1. marktgedreven 2. Samenwerkend overijssel

3. geregeld  4. natuurgestuurd 

Volgens de partners van Samen werkt beter is de verbinding met de regionale en lokale ontwikkelingen cruciaal om de transitie mogelijk te maken. Bovendien bieden deze ontwikkelingen ook sociale en financiële kansen voor de regio. Samen werkt beter draagt graag bij aan de strategieontwikkeling landelijk gebied en wil lokale initiatieven aandragen en uitwerken om de benodigde transities verder te concretiseren en breder uit te rollen.