Samen werkt beter zet in op verbinding en inspiratie

Gepubliceerd op 27 februari 2019

Samen werkt beter en de balans tussen economie en ecologie die het samenwerkingsverband nastreeft, staat aan het begin van een nieuwe spannende fase. Vanwege de Ontwikkelopgave Natura 2000, het belangrijkste thema dat de bestuurlijk partners op dit moment bindt, maar ook vanwege de Europese, landelijke en provinciale opgaven en transities die gaan plaatsvinden.

samenwerktbeter

Als strategisch platform richten de partners van Samen werkt beter zich op opgaven die invloed hebben op de balans tussen economie en ecologie en vragen om verbinding en afstemming tussen verschillende belangen en partijen. Samen zoeken we naar oplossingsrichtingen vanuit diverse perspectieven én vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid.

Uit een rondgang langs de partners blijkt dat we de afgelopen jaren grote stappen hebben gezet en dat we elkaar de komende jaren nog hard nodig hebben. Het gedachtengoed van Samen werkt beter is ingedaald bij de partnerorganisaties en hun achterban, maar het is pril en vereist blijvend aandacht. We hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar streven wel naar een oplossingen met draagvlak bij de partners.

Samen werkt beter-gedachte

De Samen werkt beter-gedachte is misschien niet helemaal in woorden te vatten, maar we bewaken een integrale aanpak om gezamenlijk opgaven te realiseren, creëren wederzijds vertrouwen en zorgen dat we respect en begrip voor elkaar hebben en houden. Samen werkt beter stimuleert voortgang, bewaakt samenwerking en commitment in uitvoeringsprocessen en signaleert knelpunten en kansen voor een betere balans tussen ecologie en economie.

De komende jaren richt Samen werkt beter zich op:

  • Klimaat en energie
  • Natuur, biodiversiteit en water
  • Verduurzaming van de landbouw en circulaire economie

Doorontwikkeling

De komende jaren willen we vooral meer overzicht en duidelijkheid bieden en verbindingen leggen. De relaties tussen de partners en het wederzijds vertrouwen willen we versterken door intensiever in te zetten op kennisdeling en elkaar inspireren aan de hand van praktijkvoorbeelden. De gemeenten in Overijssel betrekken we als partner en op ad hoc basis zullen partners waar nodig aanhaken.

Lees meer over Samen werkt beter …