Bottom up aan de slag met klimaatadaptatie

Gepubliceerd op 27 februari 2019

Droogte is een probleem voor de natuur, voor de landbouw en de volksgezondheid. Mede naar aanleiding van de presentatie van provincie Overijssel over klimaatadaptatie op 15 november 2018, hebben het Overijssels Particulier Grondbezit (OPG) en Natuur en Milieu Overijssel (NMO) initiatief genomen om een procesaanpak voor te stellen. Kern van de aanbeveling? Stel het gebied of de regio centraal en ga aan de slag met een gezamenlijk probleem. Vanuit verschillende perspectieven kunnen we slimmere oplossingen vinden voor knelpunten, zoals droogte.

Diverse programma’s werken aan maatregelen om ons te verweren tegen de effecten van de klimaatverandering. Het Nationaal Adaptatieplan, Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DRA), Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer (DAW), Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON) en vele andere verbeterprojecten werken aan vergelijkbare doelen en kunnen elkaar versterken. Het zijn vooral de partnerorganisaties die onderlinge afstemming zoeken. Het OPG en NMO bevelen aan om vooral de dialoog met de bewoners van Overijssel te zoeken en ruimte te bieden om iedereen te laten meedenken.

Gemeenschappelijk belang? Zoek elkaar op!

Als advies stellen zij een procesaanpak voor met een brede inventarisatie van wat er leeft als uitgangspunt, met bijvoorbeeld klimaatcafés. Door de inwoners van Overijssel te informeren, kennis te delen en te inspireren, is het mogelijk de knelpunten in een gebied dieper te verkennen en zo te werken aan integrale oplossingen. Stap voor stap kun je dan aan de slag met ‘laaghangend fruit’, dat relatief snel en gemakkelijk is op te lossen.

Aansluiting lopende programma’s en actieve partijen

Als partijen het proces onder de vleugels van Samen werkt beter inrichten, kun je stap voor stap tussenoplossingen bereiken die bijdragen aan draagvlak en het gewenste eindresultaat. OPG en NMO bevelen daarbij aan om aan te sluiten bij lopende programma’s en vooral ook bij die gemeenten die al een dialoog zijn gestart met de omgeving. “Want,” zo stellen de waterschappen, “De gemeenten zijn samen met de waterschappen en provincie al langere tijd in gesprek met de omgeving, ook op wijkniveau.”