Ontwikkelingen

Gepubliceerd op 12 februari 2018

Banner samen werkt beter

Ontwikkelingen in het landelijk gebied zijn de afgelopen jaren onderwerp geweest van forse maatschappelijke discussies. Daardoor was er te weinig voortgang op zowel economisch als ecologisch gebied. De ‘oude koers' voor het landelijk gebied volstaat niet meer. Voor een vitale economie en ecologie is een nieuwe, toekomstbestendige koers nodig. Decentralisatie van het beleid voor het landelijk gebied geeft ons de ruimte een eigen Overijsselse koers uit te zetten.

De balans tussen economie en ecologie is de sleutel voor verandering. Dit is geen weegschaal waarin economische groei en ecologische ontwikkeling elkaar in een keurslijf houden. Meer ecologie betekent niet per definitie minder economie of andersom. Van beide zien wij, bedrijfsleven, natuur- en milieuorganisaties en overheden, het cruciale belang. De balans schuilt in het samen optrekken, het elkaar in positieve zin uitdagen en verder helpen. De balans zit hem in het maken van slimme combinaties die voorheen misschien bleven liggen of niet mogelijk werden geacht. Dit vraagt energie en durf van alle betrokkenen.

Gezamenlijke koers

Wij zien de ontwikkeling van een toekomstbestendige inrichting en beheer van het landelijk gebied als een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van veel partijen: bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden. Samenwerking tussen deze partijen is daarom essentieel. Niet alleen op provinciaal niveau, maar vooral ook in de gebieden waar kansen en opgaven liggen. Wij willen ondernemers, bewoners en belanghebbenden in gebieden uitdagen, de ruimte geven en faciliteren de opgaven voor economie en ecologie voortvarend op te pakken en doorbraken te realiseren.

Met de ondertekening van het Akkoord ‘Samen werkt beter' hebben wij de uitdaging op ons genomen om gezamenlijk de nieuwe koers voor economie en ecologie te ontwikkelen en uit te voeren. Iedere organisatie draagt hieraan bij vanuit haar eigen rol en verantwoordelijkheid en allen brengen hun eigen deskundigheid in. Voor de uitvoering van het akkoord hebben wij de Uitvoeringsagenda ‘Samen werkt beter' opgesteld.

Speerpunten

Onze uitvoeringsagenda bevat geen vaststaand eindbeeld, maar is een dynamische agenda gericht op concrete opgaven. Op grond van nieuwe ontwikkelingen, inzichten en initiatieven vanuit de samenleving zullen wij de agenda regelmatig bijstellen.

Vooralsnog hebben wij de volgende speerpunten opgenomen in onze agenda:

Ecologie Ecologie, economie, samenleving

Natuur Natuur en biodiversiteit

Water Veerkrachtig watersysteem

Economie Economie

Landschap Landschap, cultuurhistorie, beleving

Gebied Uitvoering gebiedsprocessen