Staat van biodiversiteit in Overijssel

Gepubliceerd op 24 mei 2019

akkerrandmais

In april 2019 heeft provincie Overijssel op verzoek van Provinciale Staten (motie Bakker c.s 20.06.2018) de staat van de biodiversiteit in Overijssel in kaart gebracht. Dit rapport is inmiddels aan Provinciale Staten aangeboden. Voor bepaalde soorten zien we herstel, maar voor andere soorten nog niet en is nog altijd sprake van achteruitgang.

Stappen gezet in verbetering van natuur

Met ons beleid voor het Natuurnetwerk Nederland in Overijssel (NNN), Natura 2000-gebieden, agrarisch natuurbeheer en aanvullende maatregelen uit het programma Natuur voor elkaar versterken wij de biodiversiteit in Overijssel. Niet overal herstellen de soorten zich. De oorzaken hebben meestal betrekking op vermesting, verzuring, verdroging en versnippering. Met name de biodiversiteit in het agrarisch gebied buiten de natuurgebieden gaat achteruit.

Partners samen aan de slag met biodiversiteit

Een groot aantal maatschappelijke organisaties in Overijssel, waaronder de terreinbeherende organisaties en LTO Noord, wil zich inzetten voor het herstel van de biodiversiteit. Zij doen dit graag samen met provincie Overijssel en hebben hiervoor een pamflet opgesteld en aangeboden aan de Commissaris van de Koning als inbreng voor het nieuwe coalitieakkoord. Naar verwachting leidt dit tot concrete vervolgacties om de biodiversiteit te herstellen. Het voorstel is besproken in Samen werkt beter en de partners zien besluitvorming van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten met vertrouwen tegemoet.

Lees meer in het rapport Staat van de biodiversiteit in Overijssel en in het pamflet Rijp en Groen Overijssel.