Klimaatadaptatie

Gepubliceerd op 4 december 2018

Klimaatadaptatie

Het vitaal maken van het watersysteem is cruciaal voor de balans tussen natuur en landbouw. Een robuuste inrichting van ons watersysteem moet ervoor zorgen dat we water zo lang mogelijk vasthouden en gecontroleerd kunnen afvoeren zodat er elders geen overlast ontstaat. Bovendien kunnen we hierdoor verdroging tegengaan in perioden van langdurige droogte. Zeker voor de hogere zandgronden is dat cruciaal, omdat hier geen natuurlijke wateraanvoer is. Vanuit het landelijke deltaplan moeten gemeenten, waterschappen en provincies eind 2019 een stresstest hebben uitgevoerd om beter in te kunnen spelen op de effecten van klimaatverandering en te kijken welke overlast acceptabel is. In 2020 volgt een strategie en een uitvoeringsprogramma in werkregio’s.

De provincie Overijssel is eind 2017 pilot geweest voor een regionaal adaptatieplan in het kader van de nationale adaptatiestrategie. Hieruit zijn zeven urgente thema’s naar voren gekomen, zoals hitte- en wateroverlast in de stad, bereikbaarheid en infrastructuur, vitale en kwetsbare functies, verduurzaming van de landbouw en natuur. De provincie Overijssel heeft op deze thema’s een stresstest uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een ‘praatplaat’ dat op hoofdlijnen aangeeft wat er nu in beeld is.

Net als de strategieontwikkeling landelijk gebied, vereist klimaatadaptatie een integrale aanpak waarbij het stedelijk en landelijk gebied onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Ook hiervoor geldt dat een gebiedsgerichte doorvertaling cruciaal is om succes te boeken. Voor natuur en landbouw speelt soms dezelfde problematiek. In sommige gebieden kunnen we de knelpunten dan ook beter gezamenlijk oppakken. OPG en NMO bekijken de komende periode in welke gebieden dit aan de orde is om zo meer focus aan te brengen en de effecten van de bollen uit het schema op lokaal niveau te kunnen vertalen.


Meer informatie in de presentatie: