Wat doen Provinciale Staten?

Gepubliceerd op 27 oktober 2014

Provinciale Staten van Overijssel zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. De leden worden elke vier jaar door de inwoners van Overijssel gekozen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen.

Statenlid doet het woord Staten in vergadering

Drie rollen

Provinciale Staten hebben drie belangrijke rollen:

  • De kaderstellende rol - Provinciale Staten bepalen in hoofdlijnen het beleid van de provincie Overijssel en nemen de belangrijkste beslissingen.
  • De controlerende rol - Provinciale Staten controleren of Gedeputeerde Staten het vastgestelde beleid goed uitvoeren.
  • De volksvertegenwoordigende rol - Provinciale Staten vertegenwoordigen de inwoners van Overijssel. Om zicht te houden op wat de inwoners van Overijssel belangrijk vinden, onderhouden de Statenleden op verschillende manieren contact met hen. Denk aan werkbezoeken, inspreekavonden en publieksdebatten.

Daarnaast kiezen leden van Provinciale Staten eens in de vier jaar de leden van de Eerste Kamer. Via de Provinciale Statenverkiezingen heeft u dus invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer.

Statenleden op werkbezoek Statenleden in vergadering

Rekenkamer Oost-Nederland

De Rekenkamer is één van de instrumenten ter versterking van de controlerende rol van Provinciale Staten. De Rekenkamer doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het provinciale beleid. De onderzoeken hebben als doel het provinciale bestuur beter te laten functioneren en publieke verantwoording af te leggen.

De Rekenkamer besluit zelf waar zij onderzoek naar doet. Dankzij die onafhankelijkheid kan ook onderzoek worden gedaan onderwerpen die politiek gevoelig liggen. Wel kunnen Provinciale Staten een onderzoeksverzoek indienen. Ook bepalen Provinciale Staten zelf wat zij doet met de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer.

Provinciale Staten van Overijssel en Gelderland hebben gekozen voor een gezamenlijke Rekenkamer Oost- Nederland. Kijk voor meer informatie op de website van de Rekenkamer.