Hoe kan ik invloed uitoefenen?

Gepubliceerd op 19 september 2019

Wilt u invloed uitoefenen op de Provinciale politiek? Dat kan! U kunt invloed uitoefenen op verschillende manieren.

Zet ’t op de agenda

Provinciale Staten biedt inwoners de gelegenheid om onderwerpen op de PS-agenda te zetten. Heeft u een agenderingsverzoek, bent u 16 jaar of ouder en wordt dit verzoek gesteund door 400 inwoners van provincie Overijssel? Dan kan het op de agenda van PS worden geplaatst.

Op 23 januari 2019 heeft PS besloten de Verordening Agenderingsrecht van de inwoners van Overijssel (pdf, 63 kB) vast te stellen. Daarmee is de oude regeling Burgerinitiatief vervallen.

Met deze nieuwe verordening wordt het eenvoudiger om een agenderingsverzoek in te dienen:

  • De leeftijdsgrens is verlaagd naar 16 jaar
  • In plaats van 1500 handtekeningen zijn er nu 400 nodig
  • U kunt uw verzoek kan op papier of digitaal indienen

Heeft u een onderwerp (een plan, project of regelgeving of een punt van aandacht) dat u wilt agenderen waarover PS gaat? Maak dan van dit recht gebruik!

Er zijn een paar uitsluitingsgronden:

  • Een klacht in de zin van de Algemene wet bestuursrecht over een gedraging van het provinciaal bestuur
  • Een bezwaar, beroep of hoger beroep in de zin van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het provinciaal bestuur
  • Een besluit van het provinciaal bestuur waartegen bezwaar en/of beroep openstaat of heeft gestaan
  • Een onderwerp dat de persoonlijke levenssfeer betreft

Wilt u een verzoek indienen? Maak dan gebruik van de formulieren model verzoek (docx, 12 kB) en ondersteuningsverklaring (docx, 16 kB).

Heeft u vragen of hulp nodig: neem dan contact op met de griffie. Wij denken met u mee!

Als u een agenderingsverzoek heeft ingediend:

  • Controleert de griffie steekproefsgewijs het aantal ondersteuningsverklaringen
  • Beslist PS of het agenderingsverzoek aan de regels van de Verordening voldoet (of het een geldig verzoek is)
  • Is het verzoek geldig? Dan wordt het onderwerp voor een PS vergadering geagendeerd

De griffie houdt u steeds op de hoogte over de status van uw verzoek.

En wanneer uw verzoek behandeld wordt in de vergadering, wordt u daarvoor uiteraard uitgenodigd en krijgt u de gelegenheid om het voorstel zelf toe te lichten!

Inspreken

Als u met Statenleden in gesprek wilt over een onderwerp dan kan dat aan één van de Statentafels. U kunt uw mening kenbaar maken aan de Statenleden door gebruik te maken van de mogelijkheid om in te spreken. U kunt zowel in gesprek met Statenleden over onderwerpen die op de agenda staan als over onderwerpen die niet op de agenda staan maar waarvoor u toch aandacht wilt vragen.

Iedereen in Overijssel heeft het recht om gebruik te maken van het spreekrecht. Wel is er een aantal spelregels. Zo kunt u alleen inspreken tijdens Statentafels (niet tijdens PS vergaderingen) en is het niet de bedoeling dat Provinciale Staten met u een politiek debat of discussie voeren. Wilt u gebruik maken van het recht om in te spreken? Meldt u dan uiterlijk maandags 12.00 uur voor de Statentafels aan bij de Statengriffie. Geef daarbij aan waarover u wilt inspreken. Desgewenste kunt u uw inspraak ondersteunen met een presentatie. Het is prettig als u dat vooraf aangeeft.

Brief sturen

U kunt een brief sturen aan Provinciale Staten. U krijgt altijd een ontvangstbevestiging. Hierin staat wat er met uw brief gaat gebeuren, wanneer u een inhoudelijk antwoord kunt verwachten en van wie dat antwoord komt.

Uw brief wordt geplaatst op de website voor Statenleden. Daar kunnen de Statenleden uw brief raadplegen. Ook komt uw brief op het vergadersysteem Notubiz te staan. Vanwege de wet bescherming persoonsgegevens worden uw naam en adres daarbij weggelaten.

Statenleden benaderen

U kunt contact opnemen met één van de Statenleden. Deze kunnen u doorverwijzen naar de juiste persoon, het onderwerp voorleggen aan de fractie en het eventueel op de agenda van een Statentafel plaatsen.

Stemmen

Eens in de vier jaar heeft u de mogelijkheid om te stemmen tijdens Provinciale Statenverkiezingen. U kiest dan de leden van Provinciale Staten: de volksvertegenwoordiging van de provincie. De eerstvolgende verkiezingen zijn in 2023.

Rapport of petitie aanbieden

Wilt u een rapport of petitie aanbieden aan Provinciale Staten? Dat kan! Wel hanteren we hiervoor enkele spelregels.

Zo worden rapporten en petities alleen aangeboden aan één van de commissievoorzitters (de voorzitter van Provinciale Staten heeft dit aan hen gedelegeerd). Ook is het aanbieden altijd op de dag van de Statenvergadering, ongeveer 30 minuten voor aanvang. U moet zich hiervoor uiterlijk een week van te voren aanmelden bij de griffie.

Bekijk alle spelregels (pdf, 62 kB)


Contact

Statengriffie Provincie Overijssel

E-mail: statengriffie@overijssel.nl
Telefoon: 038 499 87 80

Stuur een brief naar:

Provincie Overijssel
t.a.v. Provinciale Staten en Griffie
Postbus 1461
8001 BL Zwolle

Bekijk onder het kopje 'Samenstelling Provinciale Staten' de contactgegevens van de Statenleden.