Procedure benoeming nieuwe Commissaris van de Koning

Gepubliceerd op 26 oktober 2017

De commissaris van de Koning van de provincie Overijssel, Ank Bijleveld-Schouten, is benoemd tot minister van Defensie en afgetreden als commissaris.

Voorlopig wordt haar functie als voorzitter van het college van Gedeputeerde Staten waargenomen door de loco-commissaris, Eddy van Hijum.

Anneke Beukers, vicevoorzitter van PS, vervangt haar tijdelijk als voorzitter van Provinciale Staten van Overijssel.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan in overleg met Provinciale Staten besluiten tot het aanstellen van een waarnemend commissaris van de Koning. Hierover vindt op korte termijn overleg plaats met het ministerie.

Tegelijkertijd zullen de eerste voorbereidingen door Provinciale Staten worden getroffen voor de benoeming van een opvolger voor de oud-commissaris. Hiervoor zal een profielschets worden gemaakt/vastgesteld en een vertrouwenscommissie worden ingesteld. De gehele procedure zal een aantal maanden in beslag nemen.

Het zoeken naar een opvolger kan daadwerkelijk van start gaan zodra het aftreden via een Kroonbesluit is geformaliseerd en er een vacature is ontstaan. De Minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties doet hiervoor een voorstel aan de Koning.