Monitor Overijssel

Gepubliceerd op 15 april 2019

Gedeputeerde Staten rapporteren met de ‘monitor Overijssel' inhoudelijk en financieel aan Provinciale Staten over de voortgang van de Kerntakenbegroting. De monitor zal tweemaal per jaar worden geactualiseerd. De inhoud vormt een digitale afspiegeling van de Kerntakenbegroting. Iedere kerntaak is opgebouwd uit een maatschappelijke ambitie ondersteund met kengetallen, beleidsdoelen en een overzicht van de financiële stand van zaken.

Per beleidsdoel is met kleurscores inzichtelijk gemaakt of er bij de uitvoering van de prestaties afwijkingen zijn te verwachten en hoe de indicatoren zich ontwikkelen. Daarnaast wordt voor de belangrijkste speerpunten uit het hoofdlijnenaccoord "Kracht van Overijssel" per investeringsprestatie inzicht gegeven in de voortgang, de bestuurlijke mijlpalen en de financiën. Tenslotte biedt de monitor op diverse plaatsen de mogelijkheid gerelateerde websites en/of documenten te openen voor meer achtergrondinformatie.

Bekijk de monitor op www.monitoroverijssel.nl

Wat bevat de monitor?

De monitor is opgebouwd volgens de indeling naar kerntaken. Wanneer wordt doorgeklikt op een specifieke kerntaak wordt het totaalbeeld van de onderliggende kerntaak kort samengevat langs 3 pijlers:

  1. De aandachtspunten
    Bij het samenstellen van de monitor, worden er op basis van de actuele resultaten per kerntaak de belangrijkste (vijf) aandachtspunten geformuleerd. Deze kunnen zowel inhoudelijk als financieel van aard zijn. De aandachtspunten zijn onder de toelichtingsknop nader beschreven.
  2. De kleurencirkels per beleidsdoel voor prestaties en indicatoren
    De voortgang van de beleidsdoelen wordt door middel van de onderliggende prestaties en indicatoren in één oogopslag gepresenteerd aan de hand van twee kleurencirkels. De kleurencirkels geven een totaalverdeling weer van het aandeel van iedere afgegeven kleur voor de afzonderlijke prestaties en indicatoren. Per beleidsdoel kan naar de onderliggende prestaties en indicatoren worden doorgeklikt.