Begroting Overijssel in 2019

Gepubliceerd op 12 november 2018

Om de plannen voor 2019 uit te voeren stellen wij € 471 miljoen beschikbaar, verdeeld over de verschillende kerntaken. Ons budgettaire perspectief is structureel in evenwicht en biedt bovendien een solide uitgangspositie voor het volgende college.

Krachtige economie

Het gaat economisch goed. Door onze economische structuur te blijven versterken, zijn we  beter bestand tegen toekomstige economische tegenslag. Toenemende digitalisering vraagt investeringen in kennis en innovatie en in een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Demografische ontwikkelingen versterken de mogelijkheden van onze vrijetijdseconomie. Investeringen in cultuur en bereikbaarheid dragen bij aan een goed vestigingsklimaat en daarmee aan een krachtige economie.

We verbinden onze ambities en investeringen aan die van het kabinet op het gebied van innovatie en arbeidsmarkt. Dit betreft investeringen in kansrijke gebieden waarin onze regio excelleert, zoals fotonica en smart industry. Daarnaast investeren we in MKB-innovatie en scholingsfondsen.

Arbeidsmarkt; human capital agenda

Op de korte termijn zien we door de hoogconjunctuur forse tekorten op de arbeidsmarkt, ook in laaggeschoolde banen. Repeterend werk wordt door nieuwe technologie geautomatiseerd. Dit maakt de onderkant van de arbeidsmarkt kwetsbaar, zeker als het economisch minder gaat. Nieuwe vaardigheden leren wordt noodzakelijk in elk beroep.

Viering 75 jaar vrijheid

In april 2020 is het 75 jaar geleden dat Overijssel werd bevrijd door de geallieerden. Voor de viering daarvan én voor het versterken van de infrastructuur voor herdenkingstoerisme is € 1,5 miljoen gereserveerd. Het lustrumprogramma voor de bevrijding en herdenking loopt van mei 2019 tot en met mei 2020. Met dit programma ondersteunen we activiteiten in de 25 Overijsselse gemeenten en zetten we een provinciaal programma op.

Bereikbaarheid

Goede bereikbaarheid is een voorwaarde voor (economische) ontwikkeling en draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. In de Omgevingsvisie en de koersdocumenten fiets, OV, auto en goederenvervoer is de koers bepaald voor acties op het gebied van mobiliteit. Aan de hand van de Integrale Netwerkvisie Overijssel (INO) wegen we per verbinding mogelijke investeringen in weginfrastructuur, OV en/of fiets af. Regionale bereikbaarheid over de weg willen we borgen door opwaardering en instandhouding van provinciale wegen en rijkswegen (A1, A28, N50, N35). Het eindbeeld van de N35 (2x2 rijbanen, 100 km/uur) is grotendeels gerealiseerd c.q. in voorbereiding.

Aantrekkelijke leefomgeving

Met inwoners en partners werken we aan een aantrekkelijke leefomgeving in onze provincie. De vier grote transities vragen om een forse inspanning.

Transities

Met het programma Nieuwe Energie Overijssel werken we met partners aan 20% duurzame energieproductie in 2023. In regionale klimaat- en energiestrategieën leggen we vast hoe we de nationale doelstellingen voor CO2-reductie halen. In samenwerking met het Rijk zetten we in op warmteprojecten en aardgasvrije wijken, op het energieneutraal maken van maatschappelijk vastgoed en op het ontwikkelen van regionale energie en klimaatstrategieën.

Goed bestuur

Het openbaar bestuur is voortdurend in ontwikkeling. Onze ambitie is om het vertrouwen van burgers in de overheid te vergroten en de kwaliteit van het openbaar bestuur continu te verbeteren.

In 2019 kiest Nederland nieuwe provincie- en waterschapsbesturen. We trekken samen op met de waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen in de communicatie en opkomst bevorderende acties. We richten ons daarbij vooral op jongeren en inwoners tot 45 jaar.