Begroting Overijssel 2016

Gepubliceerd op 7 oktober 2015

Toegankelijkheid en transparantie voor de inwoners van Overijssel: dat is een belangrijke doelstelling van de provincie Overijssel. En daar is de Begroting 2016, met een omvang van € 431 miljoen, een goed voorbeeld van.

Het overzichtelijke, toegankelijke, bedieningsvriendelijke en volledig digitale huishoudboekje.

Investeringen

De provincie investeert in 2016 in negen taken om bij te dragen aan een goede woon- , werk- een leefomgeving.

Vitaal platteland: € 51,9 miljoen
Gebiedsontwikkelingen: € 62,5 miljoen
Culturele infrastructuur en monumentenzorg: € 15,9 miljoen
Regionale economie: € 24,4 miljoen
Kwaliteit openbaar bestuur: € 20,4 miljoen
Mobiliteit: € 194,7 miljoen
Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid: € 13,3 miljoen
Milieu en Energie: € 36,9 miljoen
Sociale kwaliteit:  € 6,7 miljoen

Naast de investering in deze speerpunten, zijn er ook kosten die niet direct zijn toe te schrijven aan één van deze taken. Deze post, Bedrijfsvoering, heeft een omvang van € 4,3 miljoen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de personeelskosten en de kosten van ICT-investeringen.

Inkomsten

De investeringen worden betaald vanuit verschillende financieringsbronnen. Zo ontvangen wij in 2016 onder andere € 183 miljoen van het Rijk en € 32 miljoen van andere overheden, rentebaten en dividend leveren 59,7 miljoen op en de inkomsten uit de motorrijtuigenbelasting en leges bedragen € 104,9 miljoen.

Beslissing Provinciale Staten

Gedeputeerde Financiën, Eddy van Hijum, heeft op woensdag 7 oktober de Begroting 2016 overhandigd aan de voorzitter van Provinciale Staten, Commissaris van de Koning Ank Bijleveld-Schouten.

De Begroting 2016 wordt op 28 oktober besproken in de Statencommissies en op 11 november 2015 vindt het plenaire debat plaats in de vergadering van Provinciale Staten.


De Begroting 2016 specifiek: