Domein: Wonen en Leven (Wabo)

Gepubliceerd op 10 januari 2020

Bij vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) moeten gemeenten zich houden aan wet- en regelgeving. Deze regels zijn er ter bescherming van mens, leefomgeving en natuur. De provincie houdt toezicht op gemeenten op een juiste (taak)uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van bouw- en milieuregelgeving.

De regels waar de gemeenten zich aan moeten houden zijn wettelijk vastgelegd in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de daarbij behorende algemene maatregelen van bestuur (Besluit omgevingsrecht en Ministeriële regeling omgevingsrecht).

Beoordeling

Op basis van het door de gemeenten vastgestelde VTH beleid, jaarlijkse uitvoeringsprogramma en jaarverslag en aanvullende gesprekken wordt de taakuitvoering Wabo beoordeeld volgens het door Gedeputeerde Staten vastgestelde toezichtkader.

Afhankelijk van het oordeel kan sprake zijn van een laag toezichtregime (groen), een gemiddeld toezichtregime (oranje) of een hoog toezichtregime (rood). Deze beoordeling vindt jaarlijks in het eerste kwartaal plaats en wordt op de website van de provincie Overijssel gepubliceerd.


Contact

Eenheid Natuur en Milieu

Telefoonnummer: 038 499 85 00

E-mailadres: postbus@overijssel.nl