Domein: Ruimtelijk Toezicht (Wro)

Gepubliceerd op 10 januari 2020

Het ruimtelijk instrumentarium van gemeenten en de provincie staat borg voor een goede ruimtelijke inrichting van Overijssel. We zijn trots op Overijssel, en zien onze provincie graag als prettig leefklimaat voor haar inwoners. De Wet ruimtelijke ordening (Wro) geeft de tools hiervoor.

Met IBT-toezicht houden we scherp dat de juiste (lees: actuele) instrumenten op een goede manier worden toegepast, en dat gemeenten bij hun plannen en planvorming rekening houden met de provinciale belangen uit de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. Basis voor de beoordeling is het door Gedeputeerde Staten vastgestelde toezichtkader Interbestuurlijk Toezicht voor het domein Wro.

Zo is het uitgangspunt dat de gemeenten voor hun gehele grondgebied een actuele Structuurvisie hebben als basis voor hun ruimtelijke beleid. Ook moeten zij een ‘velddekkend’ pakket bestemmingsplannen hebben, of, als alternatief, zich goed voorbereiden op het komende Omgevingsplan. Daarnaast moet er inzicht zijn op de manier waarop de gemeente haar toezicht en handhaving voor ruimtelijke ordening uitvoert.

Ten minste 1 à 2 keer per jaar is er overleg met de gemeenten over deze vorm van toezicht. Bij de scores ‘oranje’ en ‘rood’ wordt dit overleg vaker gevoerd. Dit om de punten die te wensen overlaten weer in goede banen te leiden.


Contact

Eenheid Ruimte en Bereikbaarheid

Telefoonnummer: 038 499 80 90

E-mailadres: postbus@overijssel.nl