Gemeenschappelijk financieel toezichtkader

Gepubliceerd op 12 mei 2016

De gezamenlijke toezichthouders (de minister van BZK als toezichthouder op de provincies en de provincies als toezichthouder op de gemeenten) hebben afspraken gemaakt over de wijze waarop het financieel toezicht wordt uitgeoefend. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader 'Kwestie van evenwicht!' (GTK).

Nieuw toezichtkader sinds 2013

De belangrijkste aanleiding voor de actualisering van het GTK vormen in 2013 doorgevoerde wijzigingen in de Gemeente- en Provinciewet met betrekking tot het financieel toezicht. Het doel hiervan was een vermindering van de regel- en verantwoordingsdruk, verheldering van de verantwoordelijkheidsverdeling tussen gemeenten en provincies en hun toezichthouders en versterking van de horizontale verantwoording. Voor het beoordelen van begrotingsevenwicht werd een, nader omschreven, criterium in de wet opgenomen: structureel en reëel evenwicht. Het toetsen van de begroting en meerjarenraming aan de hand van dit criterium laat beter zien of de gemeente of provincie een beleid voert waarbij ze financieel gezond blijft.

Wat is het toezichtkader?

Het toezichtkader geeft de ruimte aan waarbinnen het financieel toezicht zich beweegt en wat de onder toezichtstaanden van de toezichthouder kunnen verwachten. Ook wordt er een overzicht gegeven van de relaties tussen met name de raad en de accountant, alsmede met de toezichthouder. Het toezichtkader biedt kort gezegd een raamwerk voor maatwerk. Dit houdt in dat de toezichthouder afhankelijk van de situatie en/of van het moment bepaalt welke elementen uit dit raamwerk relevant zijn.

Wie zijn hiervoor verantwoordelijk?

Dit kader is een product van samenwerking tussen de toezichthouder provinciale financiën (minister van Binnenlandse Zaken) en de toezichthouders gemeentefinanciën (Gedeputeerde Staten). Deze toezichthouders maken gezamenlijk afspraken over de wijze waarop aan het toezicht invulling wordt gegeven binnen het wettelijk kader. De afspraken worden gemaakt ter bevordering van de transparantie voor met name de onder toezichtstaanden, maar ook voor de toezichthouders onderling en voor de minister van BZK (als systeemverantwoordelijke voor de financiële verhoudingen). Het voorliggende toezichtkader betreft een actualisatie van de bestaande gezamenlijke afspraken.


Gemeenschappelijk financieel toezichtkader