crota
CROTA

Wat doet deze commissie?

crota
Twente Airport

Commissie Regionaal Overleg Twente Airport

Gepubliceerd op 8 januari 2019

Wat doet deze commissie?

CROTAlogo

Op 1 maart 2017 hebben Provinciale Staten van Overijssel het Luchthavenbesluit Twente Airport en de Verordening Commissie Regionaal Overleg Twente Airport (hierna CRO TA) vastgesteld. Het instellen van een CRO is wettelijk verplicht gesteld in de Wet Luchtvaart. De eigenschappen en taken van de zelfstandige commissie zijn daarin grotendeels vastgelegd. De commissie heeft als taak om door overleg met diverse betrokkenen een gebruik van de luchthaven te bevorderen dat zoveel mogelijk recht doet aan de belangen van die betrokkenen.

Het gaat daarbij vooral om het uitwisselen van informatie. Ook kunnen adviezen uitgebracht worden over het omgaan met klachten en het uitoefenen van toezicht op de uitvoering van het Luchthavenbesluit. De samenstelling van de commissie is vastgelegd in de Verordening CRO TA. Naast de exploitant en de (meest) betrokken gemeenten hebben omwonenden uit die gemeenten, een vertegenwoordiger namens een milieuorganisatie, een terreinbeherende organisatie en een vertegenwoordiger namens de gebruikers van de luchthaven in de commissie zitting.

Wat staat er op de rol?

De vergaderingen van de CRO TA zijn in beginsel openbaar. Belangstellenden zijn welkom en hebben aan het begin van de vergadering kort de mogelijkheid hun mening kenbaar te maken mits zij hun wens vooraf schriftelijk aan de voorzitter kenbaar hebben gemaakt.

In deze maand zijn er geen evenementen.

CRO TA Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het secretariaat van de CROTA verwerkt persoonsgegevens van:

  • de deelnemers aan de CROTA
  • de vervangers van de deelnemers
  • de (ambtelijke) ondersteuners van de deelnemers
  • de personen die namens de deelnemers zitting nemen in werkgroepen
  • de voorzitters van CRO’s van andere luchthavens
  • de contactpersonen bij ministeries
  • de contactgegevens van vergaderlocaties
  • gasten van de CROTA

Dit doen we ten behoeve van: het organiseren van de overleggen van de CROTA, het mogelijk maken van contact tussen de leden onderling en met burgers en overheden die geen commissielid zijn, het betalingsverkeer (presentiegeld voor degenen die daarvoor in aanmerking komen, vergoedingen aan voorzitter en secretaris, financiële verplichtingen), afspraken te maken met de exploitant van de vergaderlocaties, contacten te onderhouden met de CRO’s van andere luchthavens en ministerie.

De persoonsgegevens die wij verwerken: voor- en achternaam,  organisatie waarvoor men afgevaardigde / vervanger / ondersteuner / contactpersoon of vergaderlocatie is, telefoonnummer, e-mailadres, rekeningnummer (indien nodig voor financiële zaken). Door deelname aan de CROTA (of werkgroep/subcommissie) gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze aan ons verstrekt. De voor- en achternaam, de organisatie waarvoor men deelneemt aan de CROTA, het e-mailadres en het telefoonnummer van de deelnemers worden op de website geplaatst zodat de deelnemers kunnen worden gevonden door andere deelnemers en door burgers en overheden die geen commissielid zijn. De deelnemer bepaalt zelf welke contactgegevens op de website worden geplaatst. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de openbare gegevens (voor iedereen te raadplegen) en de gegevens die op het beveiligde ledendeel worden geplaatst. Voorts zijn de vergaderingen van de CROTA openbaar, tenzij de voorzitter anders bepaalt. De verslagen van de vergaderingen worden, nadat zij zijn vastgesteld, op de website openbaar gemaakt. Het secretariaat van de CROTA zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit komt erop neer dat, zodra u geen deelnemer meer bent van de CROTA, uw gegevens van de website worden verwijderd. De namen van de deelnemers en de periode waarin is deelgenomen aan de CROTA zullen in het archief worden bewaard (zonder contactgegevens). Het secretariaat van de CROTA verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De namen van de deelnemers worden opgenomen in het jaarplan en het jaarverslag van de CROTA. Het jaarplan en het jaarverslag worden, ter verantwoording, samen met de begroting en de rekening toegezonden aan Gedeputeerde staten van Overijssel. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de secretaris van de CROTA. De secretaris van de CROTA zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Het secretariaat van de CROTA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de CROTA maakt gebruik van de website van de provincie Overijssel om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Iedere inbreuk in verband met persoonsgegevens worden door ons gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij niet waarschijnlijk is dat deze een risico inhoudt. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door het secretariaat van de CROTA verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de secretaris.