Provinciale bladen 2015

Gepubliceerd op 9 september 2015

Vanaf dinsdag 19 mei 2015 zullen de provinciale bladen niet meer gepubliceerd worden op www.overijssel.nl. We zijn nu aangesloten bij www.overheid.nl, en publiceren onze provinciale bladen op www.officielebekendmakingen.nl.

Indeling

De gepubliceerde Provinciale bladen zijn per onderwerp en rubriek ingedeeld. De rubrieken komen overeen met de hoofdstukken in de provinciale begroting.

Downloaden

U kunt een Provinciaal blad en eventuele bijlagen downloaden als PDF-document door erop te klikken. Kies dan voor opslaan.

Provinciale bladen per rubriek:

I. Algemeen bestuur

Provinciaal blad nr. 2014/0347939. Gepubliceerd op 7 januari 2015.
Social Return: wijziging inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Provinciaal blad nr. 2015/0008404. (pdf, 89 kB) Gepubliceerd op 13 januari 2015.
Vaststelling bevoegdhedenlijsten januari 2015.

Provinciaal blad nr. 2015/0007359. Gepubliceerd op 22 januari 2015.
Wijziging subsidieplafond subparagraaf 5.2.6 Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

Provinciaal blad nr. 2015/0006657. (pdf, 68 kB) Gepubliceerd op 22 januari 2015.
Benoeming secretaris uitvoeringscommissies inrichting landelijk gebied.

Provinciaal blad nr. 2015/0029181 (pdf, 154 kB). Gepubliceerd op 4 februari 2015.
Wijziging Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011.

Provinciaal blad nr. 2015/0029392 (pdf, 87 kB). Gepubliceerd op 4 februari 2015.
Wijziging Bevoegdhedenlijst eenheid Publieke Dienstverlening.

Provinciaal blad nr. 2015/0040238 (pdf, 104 kB). Gepubliceerd op 16 februari 2015.
Wijziging Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011 artikel 1.1.4.

Provinciaal blad nr. 2015/0009958 (pdf, 254 kB). Gepubliceerd op 19 februari 2015. Verordening rechtspositie Statenleden, gedeputeerden en commissieleden 2015.

Provinciaal blad nr. 2015/0029384. Gepubliceerd op 17 maart 2015.
Overbrenging archieven Rijkstaken CdK naar het Historisch Centrum Overijssel.

Provinciaal blad nr. 2015/0029423 (pdf, 164 kB). Gepubliceerd op 17 maart 2015. Besluit Beperking Openbaarheid archief Rijkstaken CdK.

Provinciaal blad nr. 2015/0083118 (pdf, 162 kB). Gepubliceerd op 25 maart 2015.
Wijziging Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011, par. 6.6 en 13.1.

Provinciaal blad nr. 2015/0057362 (pdf, 102 kB). Gepubliceerd op 26 maart 2015.
Mandaat- en machtigingsbesluit publicatie samenvattingen BRZO-inspectie ODRN en afdoening verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.

Provinciaal blad nr. 2015/0104340 (pdf, 225 kB). Gepubliceerd op 15 april 2015
Wijzigingen Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011.

Provinciaal blad nr. 2015/0105166 (pdf, 124 kB). Gepubliceerd op 16 april 2015.
Vaststellen subsidieplafonds 2015, paragraaf 6.8 Innovatiedriehoek.

Provinciaal blad nr. 2015/0095185 (pdf, 96 kB). Gepubliceerd op 21 april 2015
Vaststellen subsidieplafonds 2015, subparagraaf 7.2.4 Beter benutten en paragraaf 9.15 Uitvoeren van uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta.

Provinciaal blad nr. 2015/0111015. Gepubliceerd op 23 april 2015.
Subsidieplafonds 2015. Verhoging subsidieplafond paragraaf 6.3 Innovatievouchers.

Provinciaal blad nr. 2015/0113166 (pdf, 168 kB). Gepubliceerd op 24 april 2015.
Wijzigingen Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011.

Provinciaal blad nr. 2015/0104518 (pdf, 118 kB). Gepubliceerd op 7 mei 2015.
Subsidieplafonds 2015: Wijziging subsidieplafond subpar.5.2.6 Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Provinciaal blad nr. 2015/0106165. (pdf, 113 kB) Gepubliceerd op 7 mei 2015. Aanpassingen Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en actualisatie lokale regelingen

II. Openbare orde en veiligheid

Onder deze rubriek is nog geen kennisgeving gepubliceerd.

III. Verkeer en vervoer

Onder deze rubriek is nog geen kennisgeving gepubliceerd.

IV. Waterhuishouding

Provinciaal Blad nr 2015/0009681. (pdf, 71 kB) Gepubliceerd op 27 januari 2015.
Instelling commissie artikel 6 Waterschapswet ten behoeve van fusievoornemen waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden.

Provinciaal Blad nr 2015/0029481. (pdf, 117 kB) Gepubliceerd op 10 februari 2015.
Tweede wijziging van het Reglement voor Waterschap Zuiderzeeland 2008.

Provinciaal blad nr. 2015/0057666. (pdf, 107 kB) Gepubliceerd op 12 maart 2015.
Besluit tot wijziging van de reglement van het Waterschap Groot Salland.

Provinciaal blad nr. 2015/0057668. (pdf, 115 kB) Gepubliceerd op 16 maart 2015.
Gemeenschappelijk besluit tot wijziging van het reglement van Waterschap Reest en Wieden.

V. Milieubeheer

Provinciaal blad nr. 2015/0098724 (pdf, 76 kB)Gepubliceerd op 10 april 2015. Subsidiestelstel Natuur- en Landschapsbeheer: Natuurbeheerplan Overijssel 2016, openstelling 2015, wijzigingen subsidieregelingen, mandaatbesluit en uitvoeringsregeling Stichting Certificering SNL

Bijlage 1 Natuurbeheerplan Overijssel (pdf, 749 kB)

Bijlage 2 reactienota ontwerp natuurbeheheerplan 2016 (pdf, 74 kB)

Bijlage 3 Wijzigingsregeling SRNL Overijssel (pdf, 219 kB)

Bijlage 4 Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer 2016 (pdf, 1 MB)

Bijlage 5 Besluit mandaat en machtiging Stichting Certificering SNL (pdf, 135 kB)

Bijlage 6 Uitvoeringsregeling Stichting Certificering SNL (pdf, 344 kB)

Bijlage 7 Openstellingsbesluit Anb 2016 (pdf, 424 kB)

kaart deelgebieden (subsidiekaart, behoord bij bijlage 7) (pdf, 7,4 MB)

VI. Recreatie en toerisme

Onder deze rubriek is nog geen kennisgeving gepubliceerd.

VII. Economische en agrarische zaken

Provinciaal Blad nr 2014/0352708 (pdf, 174 kB). Gepubliceerd op 8 januari 2015. Intrekken en opnieuw vaststellen Reglement Uitvoeringscommissies Inrichting Landelijk Gebied en intrekken en opnieuw vaststellen Reglement Voorbereidingscommissies Inrichting Landelijk Gebied.

Provinciaal blad nr 2015/0034558. Gepubliceerd op 18 februari 2015.
Instellingsbesluit Landelijk Selectiecomité LEADER.

Provinciaal blad nr 2015/0034543. Gepubliceerd op 18 februari 2015.
Openstellingsbesluit voor het indienen van Lokale ontwikkelingsstrategieën in het kader van LEADER.

Provinciaal Blad nr 20150029971 gewijzigde kaarten RAGO 2013. Gepubliceerd op 6 maart 2015. Wijziging kaarten Regeling Aankoop Gronden Overijssel 2013. Klik hier voor bijbehorende RAGO-kaarten.

Provinciaal Blad nr 2015/0049084 (pdf, 74 kB). Gepubliceerd op 19 maart 2015.
Collectieve beheerplannen agrarisch natuurbeheer 2015.

Provinciaal blad nr. 2015/0103553 (pdf, 96 kB). Gepubliceerd op 28 april 2015.  Reglement Adviescommissie subsidieregeling Innovatiedriehoek.

VIII. Welzijn, zorg en cultuur

Onder deze rubriek is nog geen kennisgeving gepubliceerd.

IX. Ruimtelijke ordening

Provinciaal Blad nr 2014/029551 (pdf, 128 kB). Gepubliceerd op 7 januari 2015.
Ontwerp Partiële herziening Omgevingsvisie Overijssel en ontwerp Partiële herziening Omgevingsverordening Overijssel voor Kaderrichtlijn Water en Richtlijn Overstromingsrisico’s