Aandacht voor verbetering verkeersveiligheid en doorstroming A28

Gepubliceerd op 22 november 2019

Een onderzoek naar maatregelen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming op de A28 én een snellere treinverbinding tussen Amsterdam-Berlijn via Hengelo. Maar ook: nog geen uitsluitsel over de Marsroute N35. Dat zijn uitkomsten van het overleg dat gedeputeerde Boerman heeft gevoerd met de ministers Van Nieuwenhuizen (IenW) en Van Veldhoven (MenW) over de invulling van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT). In het jaarlijkse overleg worden plannen gemaakt voor de toekomst van bereikbaarheid, water en ruimte in de regio.

Nog geen uitsluitsel over Marsroute N35

Het Rijk heeft aangegeven op dit moment de uitkomsten van een aanvullend onderzoek van de Marsroute N35  af te willen wachten. Deze worden in het voorjaar van 2020 verwacht en besproken in een bestuurlijk overleg tussen Rijk en regio. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek en het aanbod van de provincie Overijssel met betrekking tot de Marsroute worden dan afspraken gemaakt over de verdere aanpak van de N35. De minister heeft het voorstel van de provincie Overijssel voor een adaptieve aanpak en de bereidheid tot cofinanciering en voorfinanciering helaas nog niet overgenomen. De provincie blijft echter hoge prioriteit geven aan de realisatie van de N35 en is bereid hier 120 miljoen euro in mee te financieren.

Verbeteren verkeersveiligheid en doorstroming A28

Voor de korte en middellange termijn (2030) worden maatregelen voorbereid om zo de verkeersveiligheid op de A28 te verbeteren en daarmee de doorstroming op peil te houden. Het Rijk en de regio gaan dit in 2020 verder met elkaar uitwerken. Het gaat hierbij zowel om infrastructuur als slim en duurzaam  maatregelen, zoals de werkgeversaanpak, waarbij bedrijven en scholen door andere werk en schooltijden het verkeer op andere tijdstippen op de wegen spreiden en zo files verminderen.

Gedeputeerde Boerman, verantwoordelijk voor Mobiliteit, Klimaatadaptatie en Water in Overijssel: “We kijken terug op een inhoudelijk goed overleg waarin we samen met het Rijk stappen zetten om knelpunten in Overijssel op te lossen. Dit komt ten goede van een goede bereikbaarheid van onze regio. Verbetering van de verkeersveiligheid en doorstroming op de A28 is daar een van. Maar we zijn er nog niet. Het opwaarderen van de N35 tot een 2x2 100 km/u weg, de zogenaamde Marsroute N35, heeft onze hoogste prioriteit. Op dit moment is daar nog geen duidelijkheid over. Wel wordt er constructief meegedacht over de mogelijkheden ter verbetering van de N35. Samen met de regionale partners blijven wij ons inzetten om met het Rijk tot de noodzakelijke investeringen in deze rijksweg te komen.”

Snellere verbinding Amsterdam-Berlijn via Hengelo

De IC-verbinding Amsterdam-Berlijn blijft ook in de toekomst via Hengelo bestaan. Nederland en Duitsland hebben de gezamenlijke ambitie om de twee hoofdsteden dichter bij elkaar te brengen door de reistijd te verkorten. Uit onderzoek is gebleken dat op korte termijn een half uur rijtijd gewonnen kan worden door een mix van maatregelen. Het Rijk spreekt samen met de Duitse overheid af om deze maatregelen aan beide zijden van de grens nader uit te werken om een compleet beeld te vormen wat er nodig is om de versnelling te realiseren, en streeft naar een politieke ontmoeting in het eerste kwartaal 2020 om een serieuze stap te zetten naar deze reistijdversnelling per dienstregeling 2024. Eventuele andere routeopties voor een nog snellere verbinding op de lange termijn worden in het toekomstbeeld OV2040 verkend. In elk scenario zal de huidige verbinding via Hengelo ook blijven rijden, waardoor voorliggende maatregelen no-regret zijn voor de verre toekomst.

Gebiedsontwikkeling Spoorzone Zwolle

Er wordt in 2020 een onderzoek gedaan naar de Spoorzone Zwolle en Stationsomgeving Nijmegen. Betrokken zijn Rijk, provincies Overijssel en Gelderland, gemeenten Nijmegen en Zwolle, en NS en Prorail. Het onderzoek spitst zich toe op het vaststellen van de gewenste toekomstbestendige ingrepen in deze  stationsomgevingen en welke rol deze partijen daar in hebben qua uitvoering en financiering.

Onderzoek verstedelijking Zwolle

In 2020 wordt een gebiedsgericht MIRT-onderzoek gestart naar de bereikbaarheid in wisselwerking met de verstedelijkingsopgave van Zwolle en omgeving. Daarbij wordt voor bereikbaarheid het hele vervoerssysteem rondom Zwolle bekeken, waaronder de A28, en worden voor de geconstateerde knelpunten oplossingen in beeld gebracht. Rijk en regio werken daarnaast een verstedelijkingsstrategie uit voor de regio Zwolle, waarin meerdere opgaven worden meegenomen; verstedelijking, energietransitie en klimaatadaptatie. De uitkomsten van dit onderzoek worden weer als input gebruikt voor het gebiedsgerichte MIRT-onderzoek.

Hoogwaterbeschermingsprogramma dijkverlegging Paddenpol

Er is financiering beschikbaar gesteld voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)-project Zwolle-Olst voor een dijkverlegging Paddenpol inclusief een integraal plan voor de inrichting van het nieuwe buitendijkse gebied. Binnen het HWBP-project Zwolle-Olst zal verdere besluitvorming plaatsvinden evenals de communicatie over de planuitwerking en realisatie.