2020 is financieel spannend jaar voor Overijsselse gemeenten

Gepubliceerd op 18 december 2019

24 van de 25 gemeenten hebben een sluitende begroting aangeboden,  gemeente Haaksbergen komt onder preventief toezicht. Sociaal domein blijft een lastige post op de begrotingen en plaatst gemeenten voor maatregelen en taakstellingen.

Preventief toezicht gemeente Haaksbergen

De gemeente Haaksbergen komt per 1 januari aanstaande onder preventief toezicht te staan. De gemeente kampt met een forse financiële opgaaf vanuit het sociale domein en heeft daardoor geen sluitende begroting. Gedeputeerde Monique van Haaf met de portefeuille financieel toezicht: ‘Wij gaan nu in overleg met  de raad van de gemeente Haaksbergen voor het opstellen van een herstelplan. In dit plan moet de gemeente aangeven hoe zij weer tot een sluitende begroting komt. Tegelijkertijd willen wij onze waardering uitspreken over de constructieve opstelling van de gemeente om uiteindelijk samen tot een gezonde financiële huishouding te komen.’

Begrotingswijziging 2020 van gemeente Twenterand

Het college van burgemeester & wethouders van de gemeente Twenterand hebben gisteravond aan de gemeenteraad een begrotingswijziging (bijstelling) op de begroting 2020 toegestuurd. De gemeenteraad heeft dit raadsvoorstel dinsdagavond 17 december jongstleden aangenomen. Gedeputeerde Staten hebben op grond van de bijgestelde begroting besloten de gemeente Twenterand onder repressief toezicht te houden. Dat betekent dat de gemeente haar begroting 2020 mag uitvoeren zoals die is aangenomen op 17 december 2019.

Almelo van preventief naar repressief toezicht

Gedeputeerde Staten spreken hun waardering uit richting het college en de raad van de gemeente Almelo voor het doorvoeren van een sluitende begroting voor 2020.

‘Wij zijn blij dat Almelo met forse inspanningen en maatregelen een sluitende begroting en meerjarenraming heeft aangeboden en het negatieve eigen vermogen heeft aangezuiverd. Dat maakt dat wij als toezichthouder het repressieve toezicht weer van toepassing kunnen verklaren’, aldus gedeputeerde Van Haaf.

Zorg

Veel gemeenten moeten forse maatregelen treffen om tot een sluitende begroting 2020 te komen of het herstel daarvan in de jaren 2021–2023. Naast vermindering van uitgaven zijn er ook belastingverhogingen opgenomen. Monique van Haaf: ’Wij maken ons zorgen of gemeenten voldoende geld beschikbaar kunnen stellen voor belangrijke opgaven zoals de energietransitie, woningbouw, maatschappelijke voorzieningen en andere (nieuwe) uitdagingen. Terwijl zij daarnaast ook moeten zorgen voor goede jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Het komende jaar zal financieel gezien voor vele gemeenten in het teken staan van het halen van de taakstellingen’.

Financieel toezicht

De provincie houdt financieel toezicht op gemeenten door middel van het beoordelen van de ingezonden begrotingen. Gedeputeerde Staten hebben de wettelijke taak om de toezichtsvorm repressief of preventief te geven aan de gemeenten. Repressief toezicht betekent dat de provincie achteraf meekijkt; de gemeente kan de begroting en de wijzigingen daarvan direct uitvoeren. Preventief toezicht is een uitzondering en houdt in dat gemeentelijke uitgaven strakker worden gecontroleerd door de provincie. Preventief toezicht wordt opgelegd als niet voldaan wordt aan het criterium van structureel en reëel evenwicht in de begroting.