Onderzoek: “Biedt statushouders langdurige begeleiding in de stap naar werk”

Gepubliceerd op 27 november 2019

Nieuwe initiatieven om statushouders naar betaald werk te begeleiden, krijgen vaak voor beperkte tijd subsidie. De expertise vervliegt als het project ophoudt. In de praktijk kost arbeidstoeleiding van deze groep nieuwkomers meer tijd en maatwerk, vanwege hun grote afstand tot de arbeidsmarkt. Er is meer samenwerking in de keten nodig en meer uitwisseling van kennis tussen gemeenten. Provincies kunnen daarin het voortouw nemen.

Maatwerk

In de praktijk kost arbeidstoeleiding statushouders  meer tijd en maatwerk, vanwege hun grote afstand tot de arbeidsmarkt. Er is meer samenwerking in de keten nodig en meer uitwisseling van kennis tussen gemeenten. Provincies kunnen daarin het voortouw nemen.

Dit adviseren onderzoekers van het lectoraat Human Capital van hogeschool Windesheim in het eindverslag van het onderzoeksproject ‘Werken aan werk voor statushouders’. Onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de provincie Overijssel. Het leverde een aantal opmerkelijke inzichten op.

Inzichten

Onder andere over de manier waarop projecten voor arbeidstoeleiding van statushouders zijn georganiseerd. “Bij subsidies wordt soms de eis gesteld dat een aanpak vernieuwend moet zijn. Daardoor gaat er expertise verloren. Beloon juist het benutten van de kennis die er al is en bouw daarop voort”, adviseert Sjiera de Vries, Windesheimlector Sociale Innovatie.

Ketensamenwerking

Een andere aanbeveling in het rapport gaat over samenwerking in de keten. Voor de doorstroom naar werk is het belangrijk om een goed beeld te hebben van de statushouder. Dat kan alleen als professionals onderling afstemmen. Ieder vanuit zijn eigen rol: taaldocenten, werkbegeleiders, vrijwilligers van Vluchtelingenwerk of casemanagers. Een andere aanbeveling is het inrichten van een regionaal informatiepunt, waar werkgevers of opleidingsinstituten informatie kunnen inwinnen over regelgeving en subsidies.

Vijf verschillende projecten

In het onderzoek zijn vier gemeentelijke projecten, ondermeer in Oldebroek en Dalfsen, gevolgd. Projecten, gericht op de uitstroom van statushouders naar een betaalde baan. Een vijfde project helpt hen bij het opstarten van eigen onderneming. Op basis van de ervaringen in de projecten zijn in het onderzoek werkbare elementen voor professionals geformuleerd. Een ideale aanpak is niet geformuleerd, daarvoor is de diversiteit binnen de groep werkzoekende statushouders te groot wat betreft hun opleidingsniveau, de mate van Nederlandse taalbeheersing, leervermogen, motivatie om te werken en de regio waar ze werk zoeken.

Kwart stroomt uit naar betaald werk

“Ondanks de moeilijke startpositie van de statushouders en het feit dat de projecten nog in volle gang zijn, zijn er binnen de projecten al mooie resultaten geboekt. Inmiddels heeft een kwart van de statushouders een baan gevonden of een eigen onderneming opgezet. Zelf oordelen deze vluchtelingen uit landen als Syrië of Eritrea positief op de professionele ondersteuning die ze kregen. Ze voelen zich gewaardeerd en gesteund bij het opbouwen van een nieuwe toekomst in Nederland. Het vergroten van baankansen voor statushouders, bevordert niet alleen hun economische zelfredzaamheid. Het is ook een belangrijke stap in de integratie in de samenleving.

Leernetwerk

“Op veel plekken wordt hard gewerkt om statushouders een goede start te geven op de arbeidsmarkt. Goed dat is onderzocht wat we van de verschillende aanpakken kunnen leren”, vertelt Tijs de Bree, gedeputeerde arbeidsmarkt voor de provincie Overijssel. “De aanbeveling om bij een subsidieregeling niet steeds in te zetten op een vernieuwende aanpak, nemen we ter harte. Ons 1.000-kansenplan biedt al ruimte voor subsidie aan bestaande initiatieven en ook in de toekomst zullen we hier scherp op blijven. Daarnaast zien we voor de provincie een rol in het verbinden van de kennis van de verschillende partijen die hiermee aan de slag zijn, zoals arbeidsmarktregio’s, ondernemers en onderwijs. In een leernetwerk willen we ervaringen en kennis uitwisselen op het gebied van werkgelegenheidsprojecten om zo elkaar, en daarmee onze inwoners en ondernemers, verder te helpen.”


Partner

windesheim-logo