Denk en praat mee over mestverwerkingsinstallatie Zenderen

Gepubliceerd op 19 juli 2018

De provincie Overijssel legt het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage voor de bouw van een mestverwerkingsinstallatie op het terrein Elhorst-Vloedbelt in Zenderen. Initiatiefnemer Twence wil met de installatie een bijdrage leveren aan het terugdringen van het mestoverschot in Twente. Daarnaast draagt de ontwikkeling bij aan het herwinnen van nieuwe grondstoffen en opwekking van duurzame energie. Het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning met het millieueffectrapport liggen ter inzage van 9 augustus tot en met 19 september 2018.

Artist-impression mestverwaardingsinstallatie Zenderen (foto Twence)

Informatieavond

Voor geïnteresseerden wordt op dinsdag 24 juli een inloopavond gehouden in het Sindron te Zenderen. Daar worden de plannen toegelicht en kunnen vragen worden gesteld. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur.

Daarnaast zijn de stukken vanaf 9 augustus tijdens kantooruren in te zien op het provinciehuis, Luttenbergstraat 2 in Zwolle, of met ingang van 19 juli digitaal via de website van de provincie Overijssel.

Het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan kunt u tevens inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Hier leest u ook hoe zienswijzen kunnen worden ingediend.

Notitie reikwijdte en detailniveau

De terinzagelegging van beide ontwerpstukken is de volgende stap in de procedure. In juni en juli heeft de zogeheten Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage gelegen. Hierop zijn geen reacties binnengekomen, en de plannen zijn daarom niet aangepast.

In verband met de zomerperiode zijn de stukken al op 19 juli gepubliceerd op de website. Ook is de inspraaktermijn met twee weken verlengd, zodat iedereen in staat is zijn of haar zienswijze te geven.