Denk en praat mee over mestverwerkingsinstallatie Zenderen

Gepubliceerd op 7 november 2018

De provincie Overijssel legt het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning voor de bouw van een mestverwerkingsinstallatie in Zenderen opnieuw ter inzage. Aanleiding is dat de initiatiefnemer, Twence, haar plannen heeft aangepast. Om zorg te dragen voor een zorgvuldige procedure en besluitvorming hebben Gedeputeerde Staten besloten om de inspraakprocedure die afgelopen zomer is gehouden, opnieuw uit te voeren.

Artist-impression mestverwaardingsinstallatie Zenderen (foto Twence)

Commissie voor de MER

Vorige maand heeft de landelijke Commissie voor de MER de milieueffectrapportage voor de mestverwerkingsinstallatie beoordeeld. De commissie oordeelde positief over de locatiekeuze, maar heeft een aantal aanvullende vragen gesteld. Twence heeft op basis van deze aanvullende informatie een aantal wijzigingen in de installatie doorgevoerd, en de documenten hierop aangepast. Het gaat dan met name om verbeteringen in de luchtbehandelingsinstallatie en het toevoegen van een opwerkingsinstallatie voor het groengas dat wordt geproduceerd.

Terinzagelegging

De stukken liggen ter inzage vanaf 8 november, en de termijn duurt tot en met 20 december. De stukken zijn tijdens kantooruren in te zien op het provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle en in het gemeentehuis van Borne, Rheineplein 1 in Borne.

Digitaal zijn de stukken beschikbaar op de website van de provincie Overijssel: http://www.overijssel.nl/loket/ter-inzage/.

Daarnaast is het aangepaste ontwerp van het provinciaal inpassingsplan in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Personen of organisaties die tijdens de eerste inspraakprocedure al een zienswijze hebben ingediend, hoeven die niet opnieuw te doen. Uiteraard krijgen zij wel de mogelijkheid om tijdens de nieuwe inspraaktermijn hun oorspronkelijke zienswijze aan te vullen. De provincie stuurt alle indieners hierover een brief.

Terugdringen mestoverschot en nieuwe energie

Initiatiefnemer Twence wil met de installatie een bijdrage leveren aan het terugdringen van het mestoverschot in Twente. Daarnaast draagt de ontwikkeling bij aan het herwinnen van nieuwe grondstoffen en opwekking van duurzame energie.

Door de extra inspraakronde loopt de besluitvorming enkele maanden vertraging op. Twence verwacht dat de mestverwerkingsinstallatie medio 2020 in gebruik kan worden genomen.