Ontwikkelingen rond drinkwaterwinningen goed in beeld

Gepubliceerd op 28 september 2017

Het Overijsselse drinkwater is van goede kwaliteit. Om de bronnen voor drinkwater te beschermen hebben Gedeputeerde Staten de ontwikkelingen bij alle drinkwaterwinningen in beeld gebracht. Dit is vastgelegd in zogenaamde gebiedsdossiers. Hierin komt naar voren dat de bekende bodemverontreinigingen de drinkwaterwinningen niet aantasten en dat in meer bestemmingsplannen de bescherming van winningen goed is geregeld. Ook zijn er goede resultaten behaald met de aanpak van nitraatbelasting van de drinkwaterbronnen.

Gebiedsdossiers

In 2011 heeft de provincie Overijssel voor alle waterwingebieden in Overijssel de kwaliteit en kwantiteit van het (grond)water, de bronnen van verontreiniging en de kwetsbaarheid van het bodem-watersysteem via gebiedsdossiers in beeld gebracht. Deze gebiedsdossiers zijn nu geactualiseerd.

Nieuw in de gebiedsdossiers is dat er ook getoetst wordt op nieuwe stoffen zoals medicijnresten. Hieruit blijkt dat dit bij een aantal winningen een aandachtspunt is, maar dat de norm niet wordt overschreden. Daarnaast wordt gekeken of ontwikkelingen, zoals natuuropgaven en verzilting, de winning van drinkwater belemmeren.

Betaalbaar drinkwater

Gedeputeerde Bert Boerman, verantwoordelijk voor water in de provincie Overijssel: “Voldoende en schoon drinkwater is van levensbelang. Voor een duurzaam veilige drinkwatervoorziening is het belangrijk om te weten welke risico’s de bronnen van verontreinigingen vormen en met welke maatregelen we die kunnen voorkomen of beperken. Samen met partners en inwoners moeten we voorkomen dat zuivering van het grondwater steeds duurder en complexer wordt, zodat de productie van ons drinkwater betaalbaar blijft. De effectiviteit van maatregelen die we de afgelopen jaren hebben uitgevoerd wordt nu langzaam zichtbaar. Een goed voorbeeld daarvan is het project Boeren voor Drinkwater dat wij samen met Vitens en LTO uitvoeren. Door verlaging van het nitraatoverschot op melkveehouderijbedrijven neemt de nitraatconcentratie in het grondwater van Overijssel gestaag af en het levert agrarisch ondernemers economisch voordeel op.”

Maatregelenpakket

De gebiedsdossiers vormen de basis voor het maken van afspraken met partners over nieuwe maatregelen. Naar verwachting is het volgende maatregelenprogramma medio 2018 gereed. Bij het opstellen van de gebiedsdossiers en het pakket aan maatregelen zijn Rijk, gemeenten, waterschappen, drinkwaterbedrijf Vitens, LTO en Prorail betrokken.

Kijk voor meer informatie over de kwaliteit van de waterwingebieden in Overijssel op www.overijssel.nl/gebiedsdossiers.