Provinciale Staten bezochten Sallandse Heuvelrug

Gepubliceerd op 8 september 2017

Provinciale Staten en de partners van Samen werkt beter bezochten 6 september het Natura 2000-gebied Sallandse Heuvelrug. Een uniek natuurgebied in Overijssel. De komende jaren worden in en nabij het Natura 2000-gebied maatregelen genomen om de heide te herstellen en het landbouwgebied met het natuurgebied te verbinden.

Door verdroging en teveel stikstof staat de kwetsbare natuur in dit gebied onder druk. Om de Natura 2000-doelen te kunnen realiseren, wordt een deel van het bos omgevormd tot heide, greppels gedempt en aan de oostzijde wordt het gebied geschikt gemaakt als insectrijk foerageergebied. Daarnaast worden schaapskuddes ingezet voor begrazing van de heide. Het open landschap is een voedselrijk foerargeergebied voor bijzondere soorten, zoals het korhoen, de nachtzwaluw, de rode tapuit en de zilveren maanvlinder.

Tijdens het werkbezoek gingen de Statenleden met de omwonenden in gesprek. Onder andere over het verwijderen van bosstroken om een open heidelandschap te creëren. Daardoor verandert het landschap. Omwonenden voelen zich nauw verbonden met het bos op de Sallandse Heuvelrug en volgen kritisch de ontwikkeling. Zij worden de komende periode nauw betrokken, zodat zij goed op de hoogte kunnen blijven van de ontwikkelingen en waar mogelijk mee kunnen denken over de realisatie van de natuurdoelen. De terreinbeherende organisaties bedankten de Statenleden voor het indienen van de motie om schaapskuddes in te zetten voor natuurbeheer.

Grootste heidegebied

De Sallandse Heuvelrug is met 1.000 hectare de grootste oppervlakte aaneengesloten droge heide van Noordwest-Europa. Een groot deel van de Sallandse Heuvelrug is aangewezen als Natura 2000, het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden. In het kader van Natura 2000 werken de partners van Samen werkt beter de komende jaren aan het behoud en herstel van kwetsbare natuur in Overijssel en het realiseren van nieuwe kansen voor de economie. De natuur heeft te lijden onder effecten van industrie, verkeer en landbouw, terwijl nieuwe economische ontwikkelingen worden beperkt om de natuur niet verder te belasten. “In de Sallandse Heuvelrug staan we voor een flinke opgave”, vertelt Hester Maij, gedeputeerde voor natuur. “We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de kwaliteit van de kwetsbare natuur te verbeteren. Door de natuur weerbaarder te maken tegen invloeden van buiten, ontstaan weer nieuwe economische kansen. De omvorming van bos naar het oorspronkelijke heidelandschap, moet zorgen dat zeldzame dieren en planten weer kunnen voortbestaan. Doel is om op die manier bij te dragen aan de biodiversiteit die voor ons allen van belang is. Bovendien verbinden we de omliggende landbouwgronden met de heide.”

Meer weten?

Kijk op http://www.sallandseheuvelrug.nl/werkinuitvoering voor de laatste stand van zaken.