Financieel toezicht: herstel Overijsselse gemeenten zet door

Gepubliceerd op 20 december 2017

De aantrekkende economie heeft een positief effect op de financiële positie van gemeenten. Dit blijkt uit de begrotingen 2018 die in het najaar door de Overijsselse gemeenten zijn vastgesteld. Gedeputeerde Monique van Haaf voor financieel toezicht: ”We zien dat het de gemeenten financieel beter gaat. Gemeenten hebben hun verantwoordelijkheid genomen door vast te houden aan eerder genomen maatregelen. De extra middelen van het Rijk zijn door gemeenten veelal ingezet om de financiële positie te versterken.” De provincie Overijssel ziet er elk jaar op toe dat Overijsselse gemeenten een sluitende begroting hebben.

Positieve koers

Het beeld is dat er een positieve koers is ingeslagen, met een hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds, aantrekkende grondverkopen, meer werkgelegenheid en minder mensen in de bijstand. Toch zijn er ook nog financiële onzekerheden. De kortingen op de budgetten op het sociaal domein zullen de komende jaren zijn weerslag moeten vinden in het te voeren beleid van gemeenten. Daarnaast is ondanks de aantrekkende economie, het aanbod van bouwgronden hoger dan de vraag. Dit kan in de nabije toekomst voor de gemeenten een financieel effect hebben.

Preventief toezicht

Van de 25 Overijsselse gemeenten zijn er 23 die onder het repressieve toezicht vallen. De gemeenten Almelo en Twenterand vallen in 2018 onder het preventieve toezicht. Almelo staat sinds 2016 onder preventief toezicht. Het eigen vermogen is nu nog negatief. Het herstelplan beschrijft hoe de eigen vermogenspositie wordt verbeterd. Vooralsnog verloopt dit herstel voorspoedig. Het preventief toezicht wordt verlengd vanwege de omvang van de problematiek en de risico’s waar Almelo voor staat.

De gemeente Twenterand is geconfronteerd met financiële problematiek binnen het Sociaal Domein. De gemeente heeft de inschatting gemaakt dat de oplossing voor de problematiek niet uitsluitend gevonden kan worden binnen het Sociaal Domein. Daarom heeft zij een aantal algemene denklijnen uitgezet voor het oplossen van de financiële problematiek. De gemeente heeft echter meer tijd nodig om deze denklijnen concreet in te vullen.

Vertrouwen in herstel

De provincie zet de begrotingen van Almelo en Twenterand niet op slot. Dit betekent dat de begrotingen 2018 conform kunnen worden uitgevoerd. Wel is vooraf goedkeuring nodig voor besluiten en begrotingswijzigingen die lasten meebrengen welke niet in de begroting 2018 zijn voorzien. Monique van Haaf: ”Beide gemeenten hebben hun financiële problematiek transparant en realistisch in beeld gebracht. Daarnaast zien we dat zowel Almelo als Twenterand hard en serieus werken aan het herstel van de gesignaleerde problematiek.”