Omgevingsvisie Overijssel ingericht op de toekomst

Gepubliceerd op 15 februari 2017

Het college van Gedeputeerde Staten stuurt vandaag een voorstel naar de Staten voor vaststelling van de nieuwe Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. Met onderwerpen als bebouwing, energie, economie, agro & food en ondergrond speelt Overijssel in op de opgaven van de huidige tijd voor de ruimtelijke ontwikkeling. Gedeputeerde Monique van Haaf: “Samen met inwoners, ondernemers, gemeenten, waterschappen, experts en vele anderen heeft de provincie Overijssel, met lokale kennis en energie, bepaald waar zij ruimte wil houden en wil maken.”

Economie: logistiek in de etalage

Met de Omgevingsvisie zet de provincie logistiek in de etalage, zodat Overijssel ook in de toekomst aantrekkelijk blijft als vestigingslocatie voor nationale en internationale logistieke organisaties. Zo wordt het voor nieuwe logistieke bedrijven extra aantrekkelijk om zich te vestigen in Hengelo, Almelo, Zwolle, Kampen, Deventer en Hardenberg. Op het gebied van energie is besloten de clustereis voor windturbines te laten vallen en meer ruimte te bieden aan alle vormen van hernieuwbare energie: zon, wind- bio- en bodemenergie. Van Haaf: “We zetten in op een brede mix van energievormen en initiatieven. Ook willen we de energie uit de samenleving benutten door bewoners, ondernemers en organisaties de ruimte te geven om in deze transitie te investeren en daar vorm aan te geven.”

Hergebruik bestaande bebouwing

Op het gebied van bouwen zet de provincie zwaarder in op het opnieuw gebruiken van bestaande bebouwing, het vervangen van gebouwen die 'op' zijn en op het tegengaan van leegstand. Steden en dorpen mogen blijven bouwen voor hun eigen behoefte. Dit houdt plattelandskernen vitaal voor de toekomst en voorkomt dat de Groene Omgeving ‘versteent’. Van Haaf: “Ook kleinschalige initiatieven juichen wij toe. Niet alleen omdat die een vliegwiel kunnen zijn voor grotere transformaties, maar ook voor de betrokkenheid van bewoners bij hun eigen leefomgeving. De leefomgeving is tenslotte van ons allemaal.” Op het gebied van agro & food stuurt de provincie uitsluitend kwalitatief en vraagt starters en agrarische ondernemingen die hun bedrijf grootschalig willen uitbreiden extra te investeren in ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en sociale kwaliteit.


Reactienota online

Afgelopen periode hebben Overijsselaars zienswijzen ingediend. Deze zijn nu verwerkt in een reactienota en terug te vinden op www.omgevingsvisie.nl. Alle indieners ontvangen deze week een brief van de provincie met de verdere procedure. In maart en april vinden achtereenvolgens de themacommissies en Provinciale Statenvergadering plaats en volgt de besluitvorming.