West-Overijsselse gemeenten en provincie Overijssel brengen vraag en aanbod bedrijventerreinen in balans

Gepubliceerd op 19 juni 2017

Over 3 jaar is de vraag naar en het aanbod van bedrijventerreinen in West Overijssel in balans. De elf gemeenten en provincie Overijssel hebben vandaag hun handtekeningen gezet onder dit akkoord. Een evenwichtige markt voor bedrijventerreinen is essentieel voor een sterke regionale economie. Goede nieuwe plannen kunnen zo tot ontwikkeling komen en daarmee bijdragen aan de economische ontwikkeling en de werkgelegenheid.

Ondertekening Herprogrammering bedrijventerreinen West-Overijssel

Zowel nieuwe vestigers als uitbreidingen van zittende ondernemers hebben baat bij een optimaal vestigingsklimaat. Het is de uitdaging om hier met een goed bedrijventerreinenbeleid op aan te sluiten. Dat betekent kiezen voor kwalitatief goede (nieuwe) locaties, het op niveau houden of brengen van bestaande courante locaties zoals A1 bedrijventerrein en Hessenpoort en het op termijn afscheid nemen van kwalitatief mindere locaties.

Aanbod en vraag

Onderzoek wijst uit dat er de komende tien jaar een vraag naar bedrijventerreinen in West-Overijssel is van ongeveer 424 hectare. Deze regionale vraag is doorvertaald naar cijfers per gemeente. De elf gemeenten in West-Overijssel hebben een aanbod aan bedrijventerreinen ter grootte van circa 397 hectare. Op regionaal niveau is vraag en aanbod van bedrijventerreinen vrijwel in balans. Op lokaal niveau is echter bij enkele gemeenten voor de komende tien jaar meer aanbod dan vraag naar bedrijventerreinen.

Aanpak programma afspraken

Het doel is om vraag en aanbod van bedrijventerreinen op uiterlijk 1 juli 2020 in balans te hebben. Daarom hebben de gemeenten met een groter aanbod aan terreinen dan de verwachte vraag binnen de komende tien jaar, afgesproken uiterlijk 1 januari 2018 met een plan van aanpak te komen hoe zij de balans willen realiseren. Dit geldt voor de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte en Zwolle. Voor de gemeenten Deventer en Zwolle geldt dat zij de komende jaren vol inzetten op uitgifte van de bovenregionale bedrijventerreinen. De invulling van het plan van aanpak is maatwerk per gemeente. De uitvoering van de programma-afspraken wordt geborgd in de provinciale Omgevingsverordening.

Monitoring

Om tijdig in te kunnen spelen op vragen uit de markt hebben de provincie Overijssel en de gemeenten afgesproken om minimaal twee keer per jaar nieuwe ruimtelijke plannen, met een actuele marktvraag, gezamenlijk te bespreken. Na twee jaar (peildatum 1 juli 2019) volgt een nieuwe analyse van de cijfers van vraag (inclusief prognose) en aanbod in West Overijssel en per gemeente. Op basis daarvan kunnen de afspraken worden geactualiseerd.

Kijk voor meer informatie over de afspraken met gemeenten op onze webpagina's over werklocaties.


Download de afspraken met de West-Overijsselse gemeenten