Tussenbalans: coalitieakkoord levert 20.000 banen op

Gepubliceerd op 29 juni 2017

Het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel is goed op weg om de eigen doelstellingen uit het coalitieakkoord te halen. Dat blijkt uit de Tussenbalans die het college heeft laten maken. Eén van de belangrijkste punten uit het coalitieakkoord “Overijssel werkt” was het versterken van de regionale economie en het behouden en vergroten van de werkgelegenheid. Uit doorrekeningen van onderzoeksbureau Decisio van de gevolgen van het investeringsprogramma op de  werkgelegenheidseffecten blijkt dat deze een impuls geven van ruim 20.000 banen (17.400 mensjaren werk). Dit gaat vooral om banen in het Overijsselse midden- en kleinbedrijf, in de bouwsector en in de zakelijke dienstverlening.

Het is voor het eerst dat een college van Gedeputeerde Staten in Overijssel halverwege de coalitieperiode door middel van een Tussenbalans laat zien wat de (eerste) resultaten van het beleid zijn.

In het coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ hebben CDA, VVD, D66 en ChristenUnie in 2015 afgesproken een aantal hoofdopgaven aan te pakken: economie en werkgelegenheid, leefomgeving, duurzaamheid en energie, mobiliteit, cultuur, sociaal en natuur en landbouw. Afspraak was ook om dat met de samenleving op een eigentijdse manier te doen. Voor de Tussenbalans is daarom aan meer dan 60 partners gevraagd hoe zij tegen het beleid van de provincie aankijken en beoordelen.

Provincie pakt de beleidsopgaven goed op

Uit het onderzoek van de tussenbalans blijkt dat het college de opgaven uit het coalitieakkoord voortvarend heeft opgepakt. Het merendeel van de voornemens heeft met concrete voorstellen invulling gekregen. 80% van de beschikbare investeringsmiddelen is bestemd. De eerste resultaten van het beleid worden zichtbaar. Het is echter nog lastig om uitspraken over de effecten op de lange termijn te doen. Dat is ook niet zo vreemd; de besluitvorming over de voorstellen is veelal pas kort geleden afgerond. Daarnaast moeten nog een aantal investeringsvoorstellen behandeld worden.

Snelle maatschappelijke veranderingen

De opgaven die in 2015 zijn benoemd zijn nog altijd actueel. Wel wordt geconstateerd dat een aantal ontwikkelingen zich sneller heeft voltrokken dan voorzien. Dit geldt voor:

  • de economie, die zich sneller dan verwacht herstelde van de crisis
  • de afname van de bevolkingsgroei, die eerder dan voorzien zal overgaan in een krimp;
  • de zichtbare effecten van de klimaatverandering, die zorgen voor een toenemende maatschappelijke druk om werk te maken van de energietransitie en klimaatadaptatie;
  • digitalisering en robotisering, zorgt voor veranderende manier van werken en samenleven.

Realiseren en vooruitkijken

Naast het realiseren van het beleid kijkt het college ook vooruit. Dat gebeurt in de Perpectiefnota 2018 die tegelijkertijd met de Tussenbalans verschijnt. De komende periode krijgt de provincie te maken met ingrijpende veranderingen; een energietransitie, klimaatadaptatie, slimme mobiliteit, duurzaamheid en circulaire economie. De contouren van deze transities worden steeds duidelijker, waarbij duidelijk is dat het opgaven zijn die vragen om een samenhangende benadering vanuit verschillende invalshoeken van beleid, zoals gezondheid, economie en landschap.

De Tussenbalans en de Perspectiefnota 2018 worden 17 mei aangeboden aan Provinciale Staten en worden tijdens de commissievergaderingen van 5 juli en de Statenvergadering van 19 juli besproken.

De Tussenbalans kunt u lezen op: www.overijssel.nl/tussenbalans

De Perspectiefnota 2018 vindt u op: http://destaatvan.overijssel.nl .


Vlogs Tussenbalans

De CdK en gedeputeerden hebben in korte filmpjes (vlogs) de tussenbalans van hun portefeuille opgemaakt.
Bekijk de filmpjes op ons YouTubekanaal.