Planuitwerking Uiterwaarden Zwarte Water Vecht

Gepubliceerd op 17 mei 2017

Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel bezochten 16 mei het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht. Het werkbezoek is een goede voorbereiding op de besluitvorming. Volgende week beslist GS namelijk over het voorontwerp provinciaal inpassingsplan. Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht is het eerste Natura 2000-gebied dat dit plan gereed heeft.

Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht is één van de 24 Natura 2000-gebieden in Overijssel waar kwetsbare natuur hersteld en versterkt wordt. In dit gebied gaat het vooral om het behoud en herstel van de Kievitsbloemhooilanden. Momenteel wordt de planuitwerking in dit gebiedsproces afgerond. Dat wil zeggen dat de benodigde maatregelen op perceelsniveau zijn uitgewerkt. De (herstel)maatregelen zijn waar nodig vertaald in een voorontwerp provinciaal inpassingsplan als de bestemming of het gebruik wijzigen. Na instemming door GS zal het voorontwerp zes weken ter inzage worden gelegd. Een ieder kan hierop een inspraakreactie indienen.

Het herstel van de Kievitsbloemhooilanden is de belangrijkste opgave in dit gebied. Dit wordt grotendeels gerealiseerd door aangepast beheer op gronden waaruit nu al blijkt dat die geschikt zijn voor deze vegetatie. De hoger gelegen gronden zijn bijvoorbeeld te droog voor de hooilanden en daardoor minder geschikt voor de Kievitsbloemen. Enkele van deze gronden worden meegenomen als zoeklocatie voor Hardhoutooibos, een belangrijke andere opgave in dit gebied.

In gesprek met ruim 30 grondeigenaren

De herstelmaatregelen in de Uitwerkingsgebieden Natura 2000 kunnen gevolgen hebben voor ruim 30 grondeigenaren in de Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht. Het projectteam waarin de betrokken gemeenten, terreinbeherende organisaties, LTO Noord, waterschap Drents Overijsselse Delta en Rijkswaterstaat vertegenwoordigd zijn, heeft gekozen voor een aanpak waarbij de grondeigenaren nauw worden betrokken. Insteek is dat er oplossingen komen die zo min mogelijk effect hebben op de situatie van de grondeigenaren.

Nieuwe kansen door gebiedsproces

Het gebiedsproces biedt ook weer nieuwe kansen. De gemeenten Zwolle en Zwartewaterland zien mogelijkheden om de mensen te laten genieten van de natuur en vele cultuurhistorische elementen die dit gebied rijk is. Met struinpaden langs het water en het herstellen van een historisch jaagpad kunnen inwoners genieten van deze prachtige omgeving. Het projectteam staat open voor meekoppelkansen, zoals deze en weet daarmee de Natura 2000-opgave te koppelen aan andere ambities en opgaven in het gebied. Zo wordt ook intensief samengewerkt met Rijkswaterstaat. Bij Genne Overwater graven we een nevengeul voor een betere waterkwaliteit. De gedeputeerden zijn actief op zoek gegaan