Terinzagelegging Ontwerp partiële herziening Omgevingsverordening Overijssel voor geitenhouderijen


Inleiding

Het ontwerp van de partiële herziening Omgevingsverordening Overijssel voor geitenhouderijen.

Doel van deze herziening is om de geitenstop waartoe Provinciale Staten op 26 september 2018 hebben besloten, in de provinciale Omgevingsverordening op te nemen. Provinciale Staten zullen de ingediende zienswijzen betrekken bij hun besluit over de vaststelling van de partiële herziening. Het streven is dat Provinciale Staten uiterlijk 27 februari 2019 over dit ontwerp besluiten. Het nu geldende voorbereidingsbesluit (PS/2018/748) komt op dat moment te vervallen.

De notitie inzien

Het ontwerp van de partiële herziening ligt vanaf 12 november 2018 tot en met 24 december 2018 ter inzage in het Provinciehuis, Luttenbergstraat 2 te Zwolle, tijdens de gebruikelijke openingsuren.

Daarnaast is het besluit digitaal beschikbaar op deze pagina onder downloads en op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.9923.phVerordening005-on01.

Zienswijze

Een ieder kan in deze periode zienswijzen op de ontwerp-partiële herziening als volgt kenbaar maken:

  • Schriftelijk: u richt uw brief aan Gedeputeerde Staten van Overijssel, t.a.v. Secretariaat van eenheid RB, Postbus 10078, 8000GB Zwolle
  • Per e-mail naar postbus@overijssel.nl
  • Mondeling door contact op te nemen met de provincie Overijssel, telefoonnummer: 038 499 88 99.

Vermeld bij uw zienswijze in het onderwerp: ‘Zienswijze ontwerp-partiële herziening Omgevingsverordening Overijssel’.

En daarna?

Van alle zienswijzen wordt een zienswijzennotitie gemaakt. In deze notitie staat wat de provincie met uw zienswijze doet. De ingediende zienswijzen worden betrokken bij de vaststelling van deze wijziging op de Omgevingsverordening die uiterlijk (eind) februari plaatsvindt. U ontvangt voor de besluitvorming, digitaal of per post, een kopie van de zienswijzennotitie.

Contact

Voor nadere inlichtingen of vragen over de stukken die ter inzage liggen, kunt u contact opnemen met:

E-mailadres: postbus@overijssel.nl 
Telefoonnummer: 038 499 88 99