PIP Landgoederen Oldenzaal vanaf 6 augustus ter inzage

Gepubliceerd op 20 augustus 2019

In het Natura 2000-gebied Landgoederen Oldenzaal gaan provincie en partners de kwetsbare natuur herstellen en versterken. Provinciale Staten hebben op 10 juli 2019 het definitieve Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor Landgoederen Oldenzaal vastgesteld. Het PIP voor Landgoederen Oldenzaal ligt inclusief bijlagen ter inzage van 6 augustus tot en met 16 september 2019.

Het PIP is opgesteld omdat de herstel- en versterkingsmaatregelen gevolgen hebben voor de bestemming en het gebruik van gronden. Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt door bijvoorbeeld ontgronding, vernatting of het beperken van de bemesting, dan wordt de bestemming of het gebruik gewijzigd en vastgelegd in PIP. Het is daarmee te vergelijken met een bestemmingsplan, maar dan op provinciaal niveau.

Natuurherstel

De natuurherstelmaatregelen in Landgoederen Oldenzaal richten zich vooral op het terugdringen van verdroging en het tegengaan van verrijking door meststoffen. Doel is om de kwetsbare natuur te beschermen, zoals het vochtige alluviale bos, het eiken-haagbeukenbos en het Beuken-eikenbos met hulst. Het eiken-haagbeukenbos moet tevens worden uitgebreid. Voor het onderdeel benedenloop Snoeyinksbeek gaat het om het vochtige alluviale bos en de pioniersvegetaties met snavelbies. Ook is daar de vissoort rivierdonderpad aangewezen om te behouden.

Waar inzien?

Lees de volledige tekst over de terinzagelegging en het indienen van een beroep.