Denk en praat mee over natuurontwikkeling Witte Veen en Buurserzand-Horsterveen

Gepubliceerd op 1 augustus 2019

In de Natura 2000-gebieden Buurserzand – Horsterveen (onderdeel van het Natura 2000-gebied Buurserzand & Haaksbergerveen) en Witte Veen gaan provincie en partners de kwetsbare natuur herstellen en versterken. Gedeputeerde Staten hebben op 9 juli 2019 het voorontwerp van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor Witte Veen en voor Buurserzand – Horsterveen vastgesteld. De beide voorontwerpen liggen inclusief bijlagen ter inzage van 6 augustus tot en met 16 september 2019. Voor het Haaksbergerveen moeten de maatregelen nog nader uitgewerkt worden in een inrichtingsplan.

Het PIP is opgesteld omdat de herstel- en versterkingsmaatregelen gevolgen kunnen hebben voor de bestemming en het gebruik van gronden. Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt door bijvoorbeeld ontgronding, vernatting of het beperken van de bemesting, dan wordt de bestemming of het gebruik gewijzigd en vastgelegd in PIP. Het is daarmee te vergelijken met een bestemmingsplan, maar dan op provinciaal niveau.

Milieueffectrapportage

Daarnaast is voor zowel Witte Veen als Buurserzand - Horsterveen een Milieueffectrapport (MER) noodzakelijk voor vanwege ontgrondingen in beide gebieden. Een MER brengt de gevolgen voor het milieu in kaart, voordat er een besluit wordt genomen over de uitvoering van maatregelen of plannen. Ten behoeve van de start van deze MER-procedure is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Het NRD ligt gelijktijdig met het voorontwerp-PIP ter inzage.

Natuurherstel

De herstelmaatregelen worden uitgevoerd in het kader van Natura 2000 en het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De doelen zijn vastgelegd in het Natura 2000-beheerplan en de bijbehorende PAS-gebiedsanalyse. Door deze natuurdoelen te realiseren, ontstaat er weer meer (vergunnings-)ruimte voor economische ontwikkeling.

De herstelmaatregelen rond het Buurserzand richten zich vooral op het herstellen van de hydrologie van het gebied. Door het dempen en verondiepen van watergangen rond het gebied wordt de grondwaterstand verhoogd. Dit heeft een positief effect op onder andere de aanwezige vochtige heide en vennen in het gebied. Op locaties waar de vernatting dermate groot is dat er geen landbouwkundig gebruik meer mogelijk is worden percelen omgevormd naar natuur. Dit gebeurt onder andere door aangepast beheer waarbij voedingsstoffen versneld aan de bodem worden onttrokken. Daarnaast wordt er in Buurserzand geplagd en opslag verwijderd.

In het Horsterveen aan de noordzijde van het Haaksbergerveen worden watergangen gedempt en verondiept. Dit heeft tot gevolg dat er meer water wordt vastgehouden voor het hoogveengebied Haaksbergerveen. Hierdoor kan de aanwezige vegetatie zich herstellen. De landbouwpercelen worden grotendeels omgevormd naar natuur en vormen straks een natuurlijke overgang van het hoogveen naar het landbouwgebied.

De Hegebeek aan de noordzijde van het Witte Veen is door de jaren heen diep uitgesleten. Dit heeft een verdrogend effect op het gebied waar onder andere hoogveen, vochtige heide, moerasbos en vennen voorkomen. Door de verondieping van de Hegebeek wordt meer water vastgehouden in het natuurgebied. Dit heeft een positief effect op de natuurwaarden van het gebied. Tevens worden in het Witte Veen herstelmaatregelen uitgevoerd voor het behoud van de habitattypen.

Waar inzien?

Lees de volledige tekst over de terinzagelegging Witte Veen

Lees de volledige tekst over de terinzagelegging Buurserzand - Horsterveen


Inloopbijeenkomst 3 september

Kom langs op de inloopbijeenkomst:

Datum: 3 september 2019

Tijd: 16.00 – 21.00 uur

Locatie: Kulturhus Haaksbergen, Blankenburgerstraat 40 – 42 , 7481 EB Haaksbergen