PIP Punthuizen Stroothuizen vanaf 6 augustus ter inzage

Gepubliceerd op 20 augustus 2019

In het Natura 2000-gebied Punthuizen Stroothuizen gaan provincie en partners de kwetsbare natuur herstellen en versterken. Provinciale Staten hebben op 10 juli 2019 het definitieve Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor Punthuizen Stroothuizen vastgesteld. Het PIP ligt inclusief bijlagen ter inzage van 6 augustus tot en met 16 september 2019.

Het PIP is opgesteld omdat de herstel- en versterkingsmaatregelen gevolgen hebben voor de bestemming en het gebruik van gronden. Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt door bijvoorbeeld ontgronding, vernatting of het beperken van de bemesting, dan wordt de bestemming of het gebruik gewijzigd en vastgelegd in PIP. Het is daarmee te vergelijken met een bestemmingsplan, maar dan op provinciaal niveau.

De maatregelen voor het Natura 2000-gebied Punthuizen Stroothuizen zijn vooral gericht op het aanpassen van de (grond)waterhuishouding. Op meerdere landbouwpercelen wordt drainage verwijderd en worden sloten verondiept of gedempt. Zo ontstaat er meer opbolling van het grondwater en meer toestroom van lokaal grondwater naar de lager gelegen delen in het landschap. Dit gaat verdroging in kwetsbare natuurgebieden tegen. Ook wordt op verschillende agrarische percelen de bemesting gestopt. Hierdoor wordt de inspoeling van meststoffen in de natuurgebieden beperkt en verbetert de grondwaterkwaliteit.

Milieueffectrapportage

Daarnaast is voor Punthuizen Stroothuizen een Milieueffectrapportage (MER) opgesteld. Een MER brengt de gevolgen voor het milieu in kaart nog voor er een besluit wordt genomen over de uitvoering van de plannen en de maatregelen. De Commissie m.e.r. heeft tijdens de terinzagelegging van het ontwerp-PIP geconcludeerd dat het plan-MER voldoende informatie bevat voor besluitvorming op het PIP. Het MER is gelijktijdig met het PIP vastgesteld en ligt in dezelfde periode ter inzage.

Gecoördineerde vergunningen

Gelijktijdig met het ontwerp-PIP lagen een ontwerp-ontgrondingenvergunning en ontwerp-waterwetvergunning ter inzage. Het PIP en de vergunningen volgen een gecoördineerde procedure op grond van de provinciale coördinatieverordening die door Provinciale Staten op 25 november 2016 is vastgesteld.

Waar inzien?

Lees de volledige tekst over de terinzagelegging en het indienen van een beroep.